Replik: LAS slår mot arbetslösa

REPLIK. Sverige behöver ett anställningsskydd som ger flexibilitet och trygghet. Utformningen av LAS leder till att de som är på arbetsmarknaden stärker sin position på arbetslösas bekostnad, skriver Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Av: Peter Jeppsson 
Vice vd på Svenskt Näringsliv

 

Lagen om anställningsskydd behöver reformeras för att stärka kompetensförsörjning i företagen och underlätta insteget på arbetsmarknaden för de i utanförskap. Ska medarbetarnas trygghet värnas i en tid då enskilda medarbetares kompetens blir allt viktigare och fler företag möter tuff internationell konkurrens behöver anställningsskyddet anpassas till dagens arbetsmarknad.

LAS hindrar företagstillväxt

Vittnesmålen från företagare om hur Lagen om anställningsskydd, LAS, hämmar tillväxt och utveckling i företagen är många. Tillväxtverkets studie ”Företagens villkor och verklighet” från 2017 summerar detta träffsäkert: 4 av 10 företag med 10–49 anställda upplever att regler om anställning och uppsägning är ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Fler jobb kan växa fram om osäkerheten med att anställa minskar.

Forskning visar också att utformningen av LAS leder till att de som har en fast förankring på arbetsmarknaden stärker sin position på bekostnad av de som befinner sig i arbetslöshet och utanförskap. Tudelningen tilltar, och personer som saknar högre utbildning eller arbetslivserfarenhet får svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Rader av utredningar och internationella bedömare har upprepat pekat på behovet av reformer av LAS i syfte att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.

Arbetsplatsens mångfald begränsas

Svenskt Näringsliv har tillsammans med PTK och LO gjort omfattande granskningar av de faktiska konsekvenserna av turordningsreglerna i LAS. En viktig slutsats från dessa granskningar är att möjligheten för företag att behålla medarbetare med de bästa kvalifikationerna för de framtida arbetsuppgifterna efter en driftsinskränkning är begränsade. De varierar kraftigt mellan olika branscher och är beroende av vilken som är den fackliga motparten.

Inom vissa områden är avsteg från turordningen uteslutna, eller görs endast i sällsynta undantagsfall. Granskningsarbetet visade också att medvetna satsningar i företagen för att skapa bättre mångfald ofta gick om intet i samband med neddragningar.

Trygghet för företag och medarbetare

Företagen är måna om ett bra omställningssystem, därför avsätter de cirka en miljard kronor årligen till omställningsstöd för att medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist ska hitta ett nytt jobb. Resultatet av detta arbete tillsammans med facken är idag att 9 av 10 tjänstemän och 8 av 10 arbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist har ett nytt jobb inom sex månader. Svenskt Näringsliv arbetar för att en bra verksamhet fortsatt ska bedrivas på detta område. Det är av vikt för såväl företagens omställningsförmåga som medarbetarnas trygghet.

Tryggheten på arbetsmarknaden bör utgå från individens möjlighet att vid en uppsägning snabbt kunna hitta ett nytt jobb.

Mot bakgrunden av problemen med LAS behöver lagstiftningen förändras. En reformering av LAS som tar hänsyn till företagens behov av flexibilitet och medarbetarnas behov av trygghet ger bättre tillväxtförutsättningar, en mer inkluderande arbetsmarknad och fler jobb.

Forrige artikel Sadé: Stor riksdag med anonyma ledamöter gynnar inte demokratin Sadé: Stor riksdag med anonyma ledamöter gynnar inte demokratin Næste artikel Transportföretagen: Godset måste också få ha en röst Transportföretagen: Godset måste också få ha en röst