Debatt

Regeringen måste skydda elmarknadens nya aggregatorer

När ett nytt system med så kallade aggregeringstjänster införs kan elkrisen avvärjas. Men regeringen måste agera för att hindra ett regleringsmisslyckande. Det skriver Tanmoy Bari, vd digitala elbolaget Greenely.

Med mer flexibla elpriser kan svenska konsumenter komma att kapa sina elräkningar.
Med mer flexibla elpriser kan svenska konsumenter komma att kapa sina elräkningar.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige har en energikris men ingen brist på el, däremot problem med effektbalansen. Regeringen har i en lagrådsremiss kommit med förslag som kan få stor betydelse för elsystemet. Det handlar om att justera efterfrågan på el genom att samla många mindre elanvändare, exempelvis hushåll, via en leverantör av så kallade aggregeringstjänster och sälja variationer i deras elförbrukning som en stödtjänst.

Den nuvarande ordningen rubbas

En aggregator ska få tillträde till elmarknaden utan ett medgivande från andra marknadsaktörer, något som är nytt. Aggregering är en del av EU:s elmarknadsdirektiv som Sverige dröjt med att införa så länge att EU-kommissionen inlett ett överträdelseärende. Lagrådet noterar i sitt yttrande att: ”När man lagstiftar med snäva tidsmarginaler – eller redan har överskridit dessa och därmed har bråttom – finns det risker avseende lagstiftningsproduktens kvalitet”.

Det finns starka aktörer på marknaden som ogärna ser att den nuvarande ordningen rubbas. Billig basproduktion har tjänat på marginalprissättningen, där den sist producerade och dyraste kilowattimmen sätter priset på all el. Fasta och rörliga elpriser, det sistnämnda ett genomsnittspris över månaden, har varit enkelt då hushållen konsumerar förutsägbart eftersom de saknar ekonomiska skäl att variera förbrukningen efter spotpriserna.

Oklarheter måste bevakas

En aggregator arbetar annorlunda. Kunderna ska ha avtal med dynamiska elpriser, i praktiken timpriser. De ska kunna styra sin elanvändning till timmar när priset är lågt och genom smarta eltjänster automatiskt kunna dra ner värmepumpen eller elbilsladdningen när priset toppar. Förbrukningen behöver inte ske linjärt, det går att utnyttja trögheten i uppvärmda hus och att ladda batterier under längre tid. Men det finns oklarheter som regeringen måste bevaka och vid behov snabbt kunna åtgärda:

  • En aggregator lägger sig mellan elleverantören och konsumenten och kan uppfattas som en komplikation. Därför står det i lagrådsremissen att en elleverantör inte ska få ta ut ”oskäliga avgifter eller ställa andra oskäliga krav på en elanvändare med anledning av att elanvändaren har ett avtal om tillhandahållande av en aggregeringstjänst”. Det är värt att noga bevaka vilka avgifter och villkor som kan dyka upp och hur Energimarknadsinspektionen tolkar dem.
  • Den som är ansvarig för balansen mellan producenter och användare, den balansansvariga, kan begära ersättning från aggregatorn för obalanser som kan uppstå då elanvändarna varierar sin förbrukning. Enligt förslaget får inte metoden för att beräkna ersättningen hindra en aggregator från att etablera sig. Detta måste regeringen bevaka, marknaden måste lära sig att hantera flexibilitet utan att tränga ut aggregatorer och den nytta som de kan leverera.

    Marknaden måste lära sig att hantera flexibilitet utan att tränga ut aggregatorer och den nytta som de kan leverera.

  • Till frågan om balansansvarigas ansvar har Lagrådet anmärkt på att det i remissen sägs att SvK ska kunna ”beordra” balansansvariga att öka eller minska elförbrukningen. Något lydnadsförhållande mellan SvK och andra aktörer kan Lagrådet inte hitta, ”påbjuda” eller ”uppmana” är adekvat. Detta kan skapa osäkerhet om hur balansen egentligen ska upprätthållas. Regeringen bör återkomma med ett förslag kring vem som bestämmer vad.
  • I förslaget framgår att ”dynamiska elpriser”, priser som följer elpriserna timme för timme, ska erbjudas av alla företag med fler än 200 000 kunder. Men regeringen bör gå vidare och kräva att alla leverantörer erbjuder sådana avtal samt att alla nätägare byter till moderna elmätare hos sina kunder, inte bara som i dag om kunden begär det. Det är redan gjort i Norge där över hälften av hushållen har avtal med spotpriser, medan bara fyra procent har det i Sverige, enligt en undersökning från Elmarknadsinspektionen.

Flexibilitet enda lösningen

Från 2024 kommer elpriserna att sättas per kvarts timme, om systemet med aggregatorer då fungerar kan elkrisen avvärjas. Men regeringen måste hindra ett regleringsmisslyckande, gärna genom löpande kontakter med enskilda aktörer och snabbt komplettera regleringen. I väntan på ny storskalig elproduktion är det bara flexibilitet som kan hjälpa oss.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00