"Nordisk jämställdhetspolitik borde vara föredöme för Europa"

DEBATT. I EU är bristande barnomsorg en av de största orsakerna till kvinnors lägre deltagande på arbetsmarknaden, skriver Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot och vicepresident i Nordiska Rådet. Socialdemokraterna föreslår ett likalönscertifikat som en av lösningarna på könsrelaterade arbetsmarknadsproblem. 

Gunilla Carlsson,
Riksdagsledamot Socialdemokraterna och vicepresident Nordiska rådet

 

Under början av veckan samlas folkvalda representanter från alla nordiska länder inklusive Färöarna, Grönland och Åland till Nordiska rådets temassession i Köpenhamn. På dagordningen står bland annat frågan om jämställdhet som en viktig roll för demokratin. Norden har traditionellt varit föregångare i att bedriva ett framgångsrikt arbete för jämställdhet framför allt när det gäller möjligheten för kvinnor att delta i arbetslivet. Men runt om i Europa ser vi att många länder fortfarande har långt kvar till en jämställd arbetsmarknad.

Vi vet idag att subventionerad barnomsorg och ett jämställt föräldraansvar är de effektivaste vägarna till ekonomisk jämställdhet. I dag har nästan alla tre till femåringar i Norden en plats i barnomsorgen och tillgången till offentligt finansierad barnomsorg är ett huvudskäl till att vi har en väldigt jämställd arbetsmarknad i Norden

Mycket kvar att göra inom EU 

Runt om i EU är bristande barnomsorg är en av de största orsakerna till kvinnors lägre deltagande på arbetsmarknaden. En del medlemsländer har kommit en bit på detta område, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. För nordiska barnfamiljer utgör kostnaden för barnomsorg omkring 10 procent av nettoinkomsten. I många länder är det betydligt dyrare vilket gör att det i ofta inte lönar sig för båda föräldrar att arbeta. I de allra flest fall är det då kvinnan som väljer att kliva av eller pausa sin yrkeskarriär för att ta hand om barnen

Norden bör vara ett föredöme 

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt är tätt sammankopplade i Norden. Hög sysselsättningsnivå för både kvinnor och män har banat väg för en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen, och jämställdhetspolitiska investeringar har bidragit till att regionen i dag är en av världens starkaste ekonomier. Den Nordiska modellen med en förhållandevis hög sysselsättningsgrad och en god tillväxt borde fungera som ett föredöme för den Europiska arbetsmarknadspolitiken. Många EU-länder brottas också med låga födelsetal och en åldrande befolkning och det är helt uppenbart att kvinnors möjligheter att arbeta och samtidigt bilda familj har påverkat födelsetalen i våra nordiska länder i en positiv riktning.

Fortsatt mycket att göra även i Norden 

Men vi har fortfarande mycket kvar att göra även i våra länder. Arbetsmarknaden i Norden är fortsatt könsuppdelad, män och kvinnor finns i olika branscher och yrken, på skilda positioner och de tjänar olika mycket. Likalönsfrågan är fortsatt aktuell även om framsteg på området har gjorts. Arbetsvillkoren ser också olika ut beroende på exempelvis kön, etnicitet eller bostadsort. Utrikesfödda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är också en utmaning.

Socialdemokraterna vill se ett nordiskt likalönscertifikat 

För att komma tillrätta med en del av de problem vi ser på arbetsmarknaden kopplat till kön har Nordiska rådet på initiativ från den Socialdemokratiska gruppen tagit beslut om att rekommendera arbetsmarknadens parter i alla nordiska länder att gå samman och införa ett gemensamt nordiskt likalönscertifikat för att sätta press på arbetsgivare att säkerställa lika lön för lika arbete och göra det möjligt för arbetssökande att välja en jämställd arbetsplats.

Vi hoppas att mötet i Köpenhamn blir en möjlighet för utbyte av fler goda idéer och fler progressiva beslut för att öka jämställdheten i hela Norden.

Forrige artikel Stim: Tobé och Fjellner har fel om upphovsrätt Stim: Tobé och Fjellner har fel om upphovsrätt Næste artikel Fjellner (M): Upphovsrätt kan skyddas på ett bättre sätt Fjellner (M): Upphovsrätt kan skyddas på ett bättre sätt