MP: "Det behövs ett självförsörjningsmål på 80 procent"

DEBATT. Livsmedel som produceras inom Sverige är nästan helt beroende av import av kritiska insatsvaror. Dessutom är distributionsapparaten känslig för störningar och vid kris kan livsmedelskedjan bli bräcklig. Det skriver Maria Gardfjell (MP), som vill se ett brett reformpaket för lantbruket.

Maria Gardfjell (MP)
Riksdagsledamot, talesperson för miljöfrågor och landsbygd


Ett historiskt beslut fattades i riksdagen när klimathandlingsplanen antogs. Klimatfrågorna ska nu integreras i alla politikområden. Det klimatpolitiska ramverket får samma grundläggande tyngd som det ekonomiskpolitiska ramverket. Direkt efter beslutet inrättade regeringen ett klimatkollegium under ledning av statsministern för att stärka Sveriges klimatarbete.

Det finns viktiga beslut som är mer okända. Det jag tänker på fattades av miljö- och jordbruksutskottet före coronapandemin och i dag är frågan hyperaktuell.

Utskottet ska göra en fördjupad uppföljning och omvärldsanalys om lantbrukets sårbarhet och landets självförsörjningsgrad. Förutom en analys utifrån livsmedelsstrategin, görs intervjuer med lantbrukare och andra EU-länders strategier för god självförsörjningsförmåga granskas. Resultaten ska presenteras i höst och kommer att bli ett intressant underlag i diskussionerna om den gröna återhämtningen efter corona och för att möta klimatkrisen.

Risk för bräcklighet

I Sverige har importen av mat ökat betydligt snabbare än exporten och vi kan se hur självförsörjningsgraden av livsmedel har sjunkit. Även livsmedel som produceras inom Sverige är i dag nästan helt beroende av import av kritiska insatsvaror som drivmedel, reservdelar, konstgödsel, foder, veterinärmediciner och bekämpningsmedel, specialingredienser för livsmedelsindustrin samt gästarbetare med mera. Utöver det är själva distributionsapparaten mycket känslig för störningar. I händelse av kriser kan livsmedelskedjan bli bräcklig.

Integrera grundläggande roller

En livskraftig matproduktion kan i olika situationer försörja befolkningen med tillräckligt högkvalitativa livsmedel genom fungerande livsmedelskedjor, även lokala och regionala livsmedelskedjor. Ett övergripande mål måste bli att stärka och integrera jordbrukets, trädgårdsnäringens, fiskets, renskötselns och jaktens tre grundläggande roller i livsmedelskedjan för att skapa ett ökat värde för såväl konsumenter som producenter:

  • Att producera mat åt medborgarna
  • Att vårda naturresurserna
  • Att utveckla kulturen och främja matkulturen

Behövs brett reformpaket

I en omvärld där både geopolitik är i gungning och klimatförändringar blir mer påtagliga kommer vi inte alltid kunna förlita oss på import av insatsmedel. Eller som det uttrycks i en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): ”Den bästa livsmedelsberedskapspolitiken för ett nytt civilt försvar är därför att införa politiska styrmedel och genomföra satsningar för att snabba på en omställning till ett fossilfritt lantbruk.”

1989 avvecklades självförsörjningsmålet. En stor strukturomvandling har skett i jordbruket sedan dess. Sedan 1990 har till exempel 100 000 lantbruksgårdar blivit 65 000. Antalet mjölkgårdar har minskat från 25 000 till 4 000.

Det behövs ett brett reformpaket för att göra det svenska lantbruket mer robust. I enlighet med januariavtalet utreds åtgärder och styrmedel för att uppnå ett fossiloberoende jordbruk och hur beroendet av fossil- och resursintensiva insatsmedel ska minskas.

Miljöpartiet anser att det behövs ett självförsörjningsmål på 80 procent.

Stärk stödet

Det finns stora vinster med att öka den ekologiska produktionen i Sverige. Ekologiskt jordbruk har kommit långt i utvecklingen av robusta odlingsmetoder som inte är lika beroende av importerade insatsvaror. Det ekologiska jordbruket bidrar till ekosystemtjänster, som främjande av pollinatörer och levande jordar, vilket är avgörande för möjligheten att bedriva matproduktion.

Nu när också EU-kommissionen i Gröna given föreslår ett mål för ekologiskt jordbruk till 25 procent, är det viktigt att stödet till ekologiskt lantbruk stärks i samband med att EU:s gemensamma jordbrukspolitik revideras. Låt ekologiskt visa vägen.

Forrige artikel Hamilton: Sluta lägg pengar på statlig byråkrati Hamilton: Sluta lägg pengar på statlig byråkrati Næste artikel Björn Eriksson: Idrottsrörelsen behöver ytterligare stöd Björn Eriksson: Idrottsrörelsen behöver ytterligare stöd
  • Rapportera

    Sverker Liden · Jägmästare

    Reformpaketet bör innehålla beslut som ger svenskt jordbruk att konkurrera på lika villkor.

    Om man vill behålla svenskt jordbruk bör man genomföra reformer som grundar sig på vetenskapliga fakta. Bara om jordbruket blir lönsamt kommer det att locka nya företagare i en omfattning som gör det möjligt att klara en 80% självförsörjning. Viljan att starta ett företag som är beroende av miljöpartiets nyckfulla påhitt tror jag är mycket begränsat särskilt som Sverige går in i en lång period med hög skuldsättning och budgetunderskott. Miljöpartiets reformpaket saknar trovärdighet.

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.