L: Sätt fokus på habitat för pollinerande insekter

DEBATT. Den utbredda bidöden hotar den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen. Läget är alarmerande. Kommande jordbruksprogram behöver sätta fokus på öppna landskap och habitat för pollinerande insekter, skriver Nina Lundström (L).

Nina Lundström (L)
Riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson


Hotet mot biologisk mångfald är tillsammans med klimatproblemen vår tids stora miljöutmaningar. En betydande andel av våra livsmedel blir svåra att odla om det inte finns pollinerande insekter.

Det handlar om stora konsekvenser för mänskligheten globalt och enorma ekonomiska värden som kan gå förlorade. Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollinering av odlade grödor i Sverige är mellan 300 och 600 miljoner kronor. Det framgår av rapporten ”Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige” som Jordbruksverket publicerat.

Honungsbinäringen producerar även honung och vax till ett värde av drygt 300 miljoner kronor. Biodlarna är viktiga och bidrar till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Alarmerande läge

David Wagner slår fast i den amerikanska vetenskapstidskriften PNAS att de flesta biologer i världen är eniga om att världen är på väg in i ett sjätte massutdöende. Det är första gången på 66 miljoner år, då 80 procent av alla arter försvann inklusive dinosaurierna.

Argentinska forskare har påvisat att antalet bin har minskat dramatiskt, med över 25 procent. Tyska forskare har studerat naturskyddsområden och beräknar att bin minskat med 75 procent. Oavsett procenttalen så är läget alarmerande och därför måste åtgärder vidtas.

"Matbrist ett stort problem"

Varför dör bin? När 50 miljoner honungsbin dog i regionen Međimurje i Kroatien, nära gränsen till Ungern, sommaren 2020 ansåg biodlare att den troliga orsaken var insektsgifter. Men orsakerna är flera. Gifter, matbrist och klimatförändringar.

Matbristen är ett stort problem för bin. I takt med att jordbruket förändras täcks i dag stora områden av åkrar eller skogsplanteringar, medan ängar med stor mångfald av blommande växter saknas. När betesmarkerna blivit färre växer de öppna landskapen igen. De grödor som blommar gör det bara under en kort period.

Orsakerna måste förebyggas

Den utbredda bidöden har länge oroat aktörer i många länder då den hotar både den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen. Honungsbina bidrar med ekosystemtjänster som är avgörande för livsmedelsproduktionen.

Orsaker till bidöd måste förebyggas. De strategier för användning och begränsning av växtskyddsmedel som finns behöver omfatta åtgärder för att förebygga negativ påverkan på pollinerande insekter. Det gäller både i Sverige men även inom ramen för EU-samarbetet.

Dagens vilda bin har svårt att hitta någonstans att bo. När marker växer igen på grund av att de inte tas om hand genom bete eller slåtter, försvinner blommor och vegetation som marklevande vilda bin använder för att livnära sig på. Gräsmattor och hårdgjorda ytor anläggs i den byggda miljön.

Fokus på pollinerande insekter

Liberalerna anser att kommande jordbruksprogram behöver sätta fokus på öppna landskap och habitat för pollinerande insekter. Åtgärder behövs även i tätortsnära sammanhang.

Vi vill att åtgärder snabbt kommer på plats och prioriteras, och att medel omfördelas. Vi behöver göra allt vi kan för att vända trenden. Om bina försvinner kommer hela vår livsmiljö att påverkas. Det kan vi inte riskera – då är vi illa ute.

Forrige artikel KD: Den feministiska regeringen måste ta våldet mot kvinnor på allvar KD: Den feministiska regeringen måste ta våldet mot kvinnor på allvar Næste artikel Professorer: Vårdens digitala beslutsstöd måste vara öppna Professorer: Vårdens digitala beslutsstöd måste vara öppna
  • Rapportera

    Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

    Liberalerna vill ha fler bin, miljöpartiet fler vargar.

    Kommer man att kunna bevara fler hagmarker för att få bättre insektshabitat och samtidigt öka vargstammen över hela Sverige. Nej det är inte troligt. Allt färre jordbrukare är beredda att driva företag som hotas av vargar och miljöaktivister.Varg är ytterligare en spik i kistan för hagmarker och naturliga betesmarker.
    Politikerna måste bestämma sig för om de skall prioritera vargar och skog eller bin och hagmarker. Eller tänker sig miljöpartiet ett återinförande av vargskall som ju var nödvändigt i det gamla ängs- och hagmarksbruket.

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.