Debatt

Ge Boverket i uppdrag att bidra till ökad trygghet

39 procent menar att närområdet blivit otryggare de senaste tre åren, visar en ny mätning som vi har genomförts. Nu borde Boverket få i uppdrag att bidra till ökad trygghet, skriver Anna Thuresson på Fastighetsägarna. 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Fler upplever att otryggheten ökat under de senaste åren. I en opinionsundersökning som Fastighetsägarna genomfört via Axiom uppger 39 procent att det egna närområdet blivit otryggare under de senaste tre åren. En av tre uppger också att antalet otrygga platser där de bor blivit fler under de senaste åren. I regeringens ambition om att vända på varje sten för att bekämpa otrygghet och kriminalitet behövs konkreta steg för att öka tryggheten. Vi kräver därför att regeringen omgående ger Boverket i uppdrag att arbeta för ökad trygghet genom att skapa strukturer för effektiv samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsliv och polis för tryggare områden.

Studier visar att ett framgångsrikt sätt att arbeta med ökad trygghet är så kallad platssamverkan, där näringsliv och offentliga aktörer samverkar för att skapa tryggare områden

Studier visar att ett framgångsrikt sätt att arbeta med ökad trygghet är så kallad platssamverkan, där näringsliv och offentliga aktörer samverkar för att skapa tryggare områden. Platssamverkan har visat sig ha positiva effekter på brottslighet som är relaterad till bostaden, som exempelvis inbrott.

Ge Boverket nytt uppdrag

Arbetet med platssamverkan behöver förstärkas. Goda exempel behöver spridas och arbetet ska bedrivas enligt beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund. Därför vill vi att regeringen uppdrar åt Boverket att ta fram och sprida kunskap om platssamverkan vad gäller uppföljning, utvärdering och forskning för att på ett effektivare sätt bidra till ökad trygghet. Det är nödvändigt för att vända en utveckling med fler skjutningar och ökad otrygghet.

Boverket fick tidigare i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en stärkt platssamverkan. I sina slutsatser konstaterar Boverket att det finns relativt lite forskning om effekterna av olika former av platssamverkan i Sverige. Boverket understryker att uppföljning, utvärdering och forskning behöver utvecklas.  

Boverket konstaterar att platssamverkan stärks genom delaktighet och drar slutsatsen att intresse och delaktighet främjas med ökad kunskap – inte med lagstiftning. Vi håller helt med om att engagemang hos fastighetsägare, boende och andra som vistas i eller runt fastigheterna är direkt avgörande för en ökad trivsel och trygghet och att det måste ske på frivillig basis. En förutsättning för lyckad platssamverkan är att den framstår som attraktiv och effektiv. I annat fall kommer den att utebli.

Kunskapen måste öka

Vi har positiva erfarenheter från olika former av samverkan och uppmuntrar ständigt våra medlemmar att engagera sig i olika samverkansinitiativ. Dessa initiativ skapar trivsammare och tryggare stadsdelar och ett mervärde för hela samhället. Såsom Boverket anger måste dock kunskapen om samverkan öka och spridas.

Kommunala politikers och tjänstemäns inställning till lokala och frivilliga samverkansinitiativ är också av stor vikt för att samverkan ska bära frukt. Framtiden för både fastighetsägare och för samhället i stort pekar allt mer i en riktning mot att snabba omställningar och behovsanpassningar är nödvändiga för att hålla städer, orter och vårt samhälle levande. För en framgångsrik samverkan måste även förväntningar på och gränsdragningar mellan de involverade parterna vara tydliga. Fastighetsägare är näringsidkare som varken kan, vill eller ska överta polisens roll eller kommunens ansvar.

Kan vi från näringslivet och våra offentliga instanser samla oss och arbeta tillsammans i fungerande samverkansmodeller, där vi tar tillvara våra olika styrkor, har vi en bättre chans att skapa ett samhälle där våra medborgare, unga som gamla, kvinnor som män, vågar gå ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Det förtjänar vi allihop.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget