Företagarna: "Dags för politiker att agera"

DEBATT. Företagens svårigheter att hitta rätt personal kommer bli särskilt påtaglig när sommarens semesterluckor i schemat ska fyllas med extrapersonal. Nu måste politiker både på nationell och lokal nivå agera mot kompetensbristen, skriver Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.

Av: Patrik Nilsson
samhällspolitisk chef på Företagarna
 
Att hitta extrapersonal till sommarens semesterluckor ser ut att bli en svår nöt att knäcka för många företag. Sedan flera år tillbaka är svårigheten att hitta rätt personal det största hindret för att över huvud taget kunna växa för Sveriges företag. I en färsk rapport har Företagarna undersökt hur ungdomar och företagare ser på den kommande arbetsmarknaden under sommaren. Resultatet bekräftar tydligt bilden av skriande kompetensbrist: ungdomar tror i högre utsträckning att det kommer vara lättare att hitta ett sommarjobb än vad företagare tror att det kommer vara att rekrytera säsongspersonal.

Konjunktur en del av förklaringen

En stor förklaring till kompetensbristen är den starka ekonomiska konjunktur som präglat de senaste åren. När det går bra för företagen och orderböckerna är fyllda ökar också behovet av, och konkurrensen om, nya medarbetare. Företagens brist på personal kan dock inte endast förklaras av den positiva konjunkturen. Såväl svensk arbetsmarknad som utbildningssektorn är i stort behov av reformer och nya arbetssätt för att på ett bättre sätt kunna hjälpa företagen att hitta nya medarbetare.

Viktigt för såväl riksdag som kommun

Det som Sverige behöver är framförallt inte fler jobb – det som arbetsmarknaden efterfrågar är arbetssökare med rätt erfarenhet och kompetens. Således är det av högsta vikt att politiker – både i riksdag och regering men även ute i landets 290 kommuner – inser att flera åtgärder krävs för att hjälpa företagen med kompetensförsörjningen.

  • Utbildningssystemet behöver utvecklas i samråd med arbetsgivare. Idag saknar utbildningar, inte minst rena yrkesutbildningar, ofta koppling till arbetslivet. Många studenter saknar den förståelse för arbete, rätt attityder och inte sällan yrkesspecifik kunskap som krävs i ett modernt arbetsliv. Utbildningssystemet måste därför i högre grad vara behovsstyrt och utbildning bör ske i samverkan med de som ska anställa.

  • Redan från ung åldrar behöver det finnas en tät samverkan mellan skola och näringsliv där såväl elever som lärare och studievägledare regelbundet träffar företagare och besöker arbetsplatser. Modeller för arbetslivsinriktad praktik måste utvecklas genom hela utbildningssystemet och praktisk arbetslivsorientering, prao, behöver vara obligatoriskt för samtliga ungdomar. På så sätt får ungdomar erfarenheter av hur en arbetsplats fungerar, vad som förväntas av de som anställs och vilka egenskaper som värderas.

  • Arbetsförmedlingen måste reformeras och konkurrensutsättas, eller helt avvecklas. Trots försök är myndigheten i dag inte närmre att vara en myndighet som hjälper företag. Tvärtom får Arbetsförmedlingen år efter år låga betyg när det gäller service och bemötande till företagare. Företagarna anser nu att privata företag bättre kan matcha arbetstagare med arbetsgivare. Då kan staten ägna sig åt renodlad myndighetsutövning, som att exempelvis administrera arbetslöshetsförsäkringen.

  • Handläggningstiderna för utfärdande av arbetstillstånd måste förkortas. Arbetskraftsinvandringen bidrar varje år med tio miljarder till svensk produktion. Osäkerhet och långa väntetider riskerar företagens verksamheter, särskilt för mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid. Därför måste handläggningstiden för utfärdande av arbetstillstånd förkortas.

Något är uppenbarligen fel när företagare över hela landet skriker efter arbetskraft samtidigt som Sverige har hundratusentals i öppen arbetslöshet, och det problemet behöver lösas akut om Sverige ska stå bättre rustat inför kärvare tider. Nu behövs det konkret handling från politikerna, som stärker kompetensförsörjningen och skapar vägar in i arbete för fler.

Forrige artikel "Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat" Næste artikel Officersförbundet: Officersförbundet: "De offrar sitt liv – värderas lägre än etableringsjobb"
Nya poster i utskotten kostar miljoner

Nya poster i utskotten kostar miljoner

NYORDNING. S och M har kommit överens om att införa andre och tredje vice ordförande i flera utskott. Något som kommer att kosta över 1,4 miljoner kronor om året. Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, menar att det dessutom försvårar utskottsarbetet.