ESV: Tydligare styrning krävs för investeringar i digital infrastruktur

DEBATT. Regeringen får bättre förutsättningar att styra och prioritera den förvaltningsgemensamma digitala utvecklingen om den hanterar investeringar i den digitala infrastrukturen på samma sätt som övriga investeringstunga områden. Det skriver Ulrica Sandstedt, Ekonomistyrningsverket.

Ulrica Sandstedt
Utredare, Ekonomistyrningsverket


I budgetpropositionen för 2021 beskriver regeringen nödvändiga åtgärder för att säkerställa framtidens välfärd. Bland annat krävs en ökad digitalisering av den offentliga sektorn. För att åstadkomma detta behöver vi i Sverige göra långsiktiga investeringar i den digitala infrastrukturen.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att analysera finansieringsformerna för förvaltningsgemensam digital infrastruktur och ge förslag på hur utvecklingskostnaderna bör fördelas inom staten. Målsättningen med uppdraget är att skapa förutsättningar för mer förvaltningsgemensam digital utveckling och främja digitaliseringstakten inom staten.

Digitaliseringen avviker

Vi kan konstatera att den nuvarande styrningen och finansieringen av det digitala infrastrukturområdet avviker från hur regeringen och riksdagen styr och finansierar andra investeringstunga områden.

För exempelvis transportinfrastrukturen har man gjort bedömningen att vissa investeringar ska styras som samhällsinvesteringar, vilket ger mer kontroll och inflytande över vilka investeringar som ska genomföras.

ESV anser att samma bedömning bör gälla även för investeringar inom den digitala infrastrukturen. Enligt ESV har ingen myndighet heller ett tydligt utpekat ansvar för detta område som motsvarar den roll som Trafikverket har för att planera och finansiera transportinfrastrukturen.

DIGG bör få utökat mandat 

ESV föreslår att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) får ett utökat mandat och en mer strategisk roll.

Det utökade mandatet bör bland annat innebära att DIGG får ansvar för att ta fram en strategisk plan för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som riksdagen och regeringen beslutar om. Planen bör ange i vilken riktning som Sverige behöver gå för att kunna uppnå de mål som regeringen har satt upp för digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Förslaget ligger i linje med de mål och åtgärder inom digitaliseringsområdet som beskrivs i budgetpropositionen för 2021.

Samhällsinvesteringar

I dag styrs och klassificeras merparten av de förvaltningsgemensamma digitala tjänsterna som verksamhetsinvesteringar. Enligt ESV skulle dock vissa investeringar i flera fall kunna klassificeras som samhällsinvesteringar och därmed hanteras mer strukturerat inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Det skulle också öka riksdagens och regeringens möjligheter till en mer strategisk styrning av området.

Bättre förutsättningar att nå målen

Sammanfattningsvis anser ESV att regeringen får bättre förutsättningar att styra och prioritera den förvaltningsgemensamma digitala utvecklingen genom att hantera investeringar i den digitala infrastrukturen på samma sätt som övriga investeringstunga områden. 

Att ge DIGG ett utökat mandat och ansvar för att ta fram en strategisk plan för utvecklingen bör öka möjligheterna till långsiktiga investeringar i staten.

Sammantaget bedömer ESV att förslagen kan bidra till att uppnå målen om en ökad digitalisering av den offentliga sektorn.

Forrige artikel Zander (C): Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare Zander (C): Studenthälsans uppdrag måste regleras tydligare Næste artikel "Ge Fridolin mer tid och ett utökat uppdrag"
Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

DEBATT. Vår sammantagna bedömning är att studieförbundens uppblåsta verksamhet handlar om ett gigantiskt fuskbygge av svindlande proportioner. Det går inte att lita på en enda officiell siffra, skriver Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom.

"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.