Det finns plats för fler att bygga mer

DEBATT. För att bostadsbyggandet ska sätta fart krävs att små och medelstora byggföretag får rätt förutsättningar. Därför måste kommunerna göra det lättare för företagen att få tillgång till byggbar mark, skriver Sveriges Byggindustrier.

Av: 

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Björn Wellhagen, Näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

 

Det är bra att konkurrensen i vår sektor och dess påverkan på bostadsbyggandet granskas. I veckan presenterade Konkurrensutredningen sina slutsatser på en direktsänd presskonferens. Precis som utredningen lyfter fram är det viktigt med en mångfald av aktörer på bostadsmarknaden. Det finns en allmän bild av att byggbranschen består av ett fåtal stora företag och att det innebär en allt för svag konkurrens som i sin tur får konsekvenser i form av höga byggkostnader och en låg nivå på byggandet. I verkligheten är det dock de mindre företagen som driver branschen framåt. 94 procent av byggföretagen på den svenska marknaden har färre än tio anställda. De riktigt stora företagen har tillsammans ungefär 10 procent av de anställda och 20 procent av omsättningen, vilket knappast kan ses som marknadsdominerande. Dessutom är det förhållandevis enkelt att starta företag i byggbranschen, fler anställs här än i andra branscher, vi är alltså viktiga för tillväxten av nya företag.

Kommunerna agerar problematiskt

Detta tyder på att konkurrensen på den svenska byggmarknaden har alla möjligheter att vara väl fungerande och det blir ännu viktigare med rätt förutsättningar för de små och medelstora företagen. Som konkurrensutredningen mycket riktigt påpekar är det i dag flera delar i kommunernas agerande som är problematiska. Alltför detaljerade och oflexibla detaljplaner, olika tillämpning av plan- och bygglovslagen mellan kommunerna och medvetet kringgående av lagen mot kommunala särkrav är bara några exempel.

Svårt för små företag att få mark

Enligt utredningen har många av bostadspolitikens utmaningar tydlig koppling till kommunernas markpolitik och de särkrav de ställer på byggandet. Vi håller med om att tillgången till byggbar mark är en förutsättning för bättre konkurrens och ökat bostadsbyggande. Det finns stora utmaningar för mindre företag att få tillgång på byggbar mark på kort till medellång sikt. Att arbeta för att få mark är både tids- och kapitalkrävande och processen kan, precis som utredningen beskriver, upplevas som osäker. I många kommuner är resurserna som krävs för en smidig planhantering en trång sektor och bara de stora företagen har råd att satsa på mark för att sedan vänta i flera år på byggstart. När kommunerna dessutom ställer mer långtgående krav på de bostäder som byggs än vad byggreglerna kräver ökar kostnaderna och motverkar ett rationellt byggande.

Blocköverskridande bostadspolitik nödvändig

Att arbeta för att öka utbudet av kommunal mark är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för fler aktörer och ett ökat bostadsbyggande. För att göra det möjligt för fler aktörer att få marktillgång är det avgörande att effektivisera kommunernas arbete. Nu hoppas vi att utredningens slutsatser omhändertas på ett konstruktivt sätt och leder till konkreta åtgärder. Flera av förslagen från konkurrensutredningen är bra. Det bakomliggande problemet är dock att det behövs långt fler bostäder än vad som har byggts i Sverige. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om bostadspolitiken över lång tid och inte tro att ändringar inom bara ett område eller tillfälliga insatser är lösningen. En ny blocköverskridande bostadspolitik för alla är ytterst angelägen. Vi tycker att dagens brist på bostäder är en tillräcklig grund för politiken att agera i den riktningen.

Forrige artikel Bengt Westerberg: Dags för obligatorisk förskola från 3 år Bengt Westerberg: Dags för obligatorisk förskola från 3 år Næste artikel Akademikerfack: Snabb etablering kräver smartare metoder Akademikerfack: Snabb etablering kräver smartare metoder