Betänkande: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning med den ändringen att 17 a § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

Förslaget innebär att tre nya delmodeller införs i kostnadsutjämningssystemet (kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och skydd samt verksamhetsövergripande kostnader) och att de nuvarande delmodellerna barn och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur och löner utgår. De komponenter som ingår i de delmodeller som utmönstras överförs till andra delmodeller. Kommuner och landsting ges möjlighet till successiv omställning genom ett införandebidrag som begränsar intäktsminskningarna till följd av de föreslagna förändringarna. Införandebidraget finansieras

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login