Debatt

Behåll skrivningarna om naturnära skogsbruk i EU:s nya regelverk

Det finns mycket goda skäl att behålla formuleringarna om naturnära skogsbruk i EU:s regelverk kring hållbara investeringar. Ett mer naturnära skogsbruk är en viktig del i att hantera både klimatet och artbevarandet. Det skriver Markus Steén, Dan Johansson och Martin Jentzen.

Luckhuggning nära Växjö. ”Skogar som brukas med mer naturnära metoder binder också mer kol än konventionellt brukade skogar.”
Luckhuggning nära Växjö. ”Skogar som brukas med mer naturnära metoder binder också mer kol än konventionellt brukade skogar.” Foto: Markus Steén
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Fakta

Markus Steén
Skogsbruksansvarig, Plockhugget
Dan Johansson
Skogsbrukare, författare till boken "Kvalitetsskogsbruk" och engagerad i Plockhugget
Martin Jentzen
Konsult och utbildare inom naturnära skogsbruk

Sveriges och Finlands statsministrar, Stefan Löfven och Sanna Marin, har i ett gemensamt brev till EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, påtalat förändringar inom det nya regelverk för hållbara investeringar som nu är under utarbetning. De önskar stryka alla formuleringar om naturnära skogsbruk ur dokumentet.

Vi anser att det finns goda skäl till att formuleringarna ska vara kvar.

Skapa artrikare ekosystem

Hur vi väljer att bruka våra skogar påverkar två av vår tids allra största utmaningar – klimatet och artbevarandet. Ett mer naturnära skogsbruk är en viktig del i att hantera båda dessa frågor. Ett av statsministrarnas argument är att det saknas en överenskommen definition av begreppet. Vår uppfattning är att det tydligt framgår vad ett naturnära skogsbruk innebär, nämligen minimal inverkan på ekosystemet och med så stor efterhärmning som möjligt av naturliga, skogliga processer.

För närvarande är det största hotet mot den biologiska mångfalden i Sverige kalavverkning samt igenväxning.

Naturnära skogsbruk är skogsbruk utan stora hyggen. Försiktiga uttag görs huvudsakligen av stora träd. På så sätt skapas luckor. När mer ljus når marken uppstår goda förutsättningar för spontan föryngring och på sikt kommer skogen bestå av träd i olika åldrar och olika, naturligt förekommande, trädslag. Detta ger en dynamik som skapar betydligt artrikare ekosystem.

Klarar ett förändrat klimat

För närvarande är det största hotet mot den biologiska mångfalden i Sverige kalavverkning samt igenväxning. Båda dessa är i det närmaste exkluderade i ett mer naturnära skogsbruk.

Mer naturnära brukade skogar kommer dessutom sannolikt bättre klara den stress ett förändrat klimat kommer utsätta dem för. Till exempel visar forskning av bland andra professor Timo Pukkala vid universitet i Joensuu i Finland att skogsbestånd som innehåller både stora och små träd är mer stabila mot stormar.

Binder mer kol

Skogar som brukas med mer naturnära metoder binder också mer kol än konventionellt brukade skogar. I en skog är vanligtvis marken täckt av både levande och döda växtdelar. Detta mjuka lager är kemiskt sett huvudsakligen kol. På ett kalhygge bryts en stor del av detta kollager ner och avgår som koldioxid eller andra växthusgaser.

En vanligt förekommande, försiktig uppgift är att ett hygge avger koldioxid i cirka 15 år och når ett positivt upptag först efter cirka 25 år. Då Sverige har som mål att vara klimatneutralt till år 2045 har vi inte råd med så stora och långvariga utsläpp. Professor Anders Lindroth vid Lunds universitet har tagit fram resultat som pekar mot att skogsbruk utan kalhyggen endast frigör en bråkdel koldioxid i förhållande till kalhyggesbruket.

Bättre virkeskvalitet

Ytterligare en fördel ur klimatsynpunkt för ett mer naturnära skogsbruk är att andelen sågtimmer ökar med flera tiotals procent då huvudsakligen grova träd avverkas. Dessutom ökar möjligheterna till bättre virkeskvalitet efter hand, vilket sammantaget resulterar i mer bestående produkter som kan binda kol i flera hundra år.

Goda skäl att behålla formuleringarna

Vi anser att begreppet ”naturnära skogsbruk” är tillräckligt väl definierat och att det finns nog med forskning och praktiska observationer som visar att skogar som brukas med mer naturnära metoder är:

  • Bättre för den biologiska mångfalden.
  • Binder mer kol och bevarar mer kol i marklagret.
  • Bättre klarar insekts- och svampangrepp, stormar, torka, översvämningar och bränder.
  • Är mer gynnsamt för rennäring, naturturism och rekreation.
  • Långsiktigt leder till bättre virkeskvalitet

Följaktligen finns mycket goda skäl till att behålla skrivningarna om naturnära skogsbruk i EU:s regelverk kring hållbara investeringar.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget