Nya lagar vid nyår

LAG & RÄTT. Höjda studielån, nya bullerregler för bostadsbyggen och stopp för taxis chockpriser. Det är några av de lagändringar som riksdagen har klubbat och som träder i kraft vid nyår.
   Altinget har sammanställt lagändringarna.

Högskolelagen ändras den 1 februari så att det blir tydligt att förbudet mot att ta ut avgifter från EES-medborgare för utbildningen inte gäller när svenska högskolor och universitet har ett samarbete med ett utländskt lärosäte som tar betalt för utbildningen.
Utbildningsutskottet 2014/15:1 Beslut 19 december 

Lånedelen i studiemedel höjs med 1 001 per studiemånad, så att lån plus bidrag blir totalt 10 777 kronor i månaden.
Utbildningsutskottet 2014/15:2 Beslut 19 december

När skulder för trängselskatt har vuxit till mer än 5 000 kronor och det har gått ett halvår sedan skulden skulle ha betalats får bilen körförbud. En polis eller bilinspektör får ta registreringsskyltarna om den används ändå. Utländska bilar ska betala trängselskatt och vägavgifter. Lagändringarna träder i kraft den 1 februari.
Trafikutskottet 2014/15:1 Beslut 18 december

Avgiften till Brottsofferfonden höjs från 500 till 800 kronor den 1 februari. Samtidigt höjs avgiften för elektronisk fotboja från 50 till 80 kronor per dag. Avgiftstaket för hela strafftiden höjs från 6 000 till 9 600 kronor.
Justitieutskottet 2014/15:1 Beslut 18 december

När bromsen har slagit till i pensionssystemet ska också nyintjänade pensionsrätter skrivas ned när de fastställs.
Socialförsäkringsutskottet 2014/15:2 Beslut 12 december

De som utför rot- och rut-jobb ska lämna uppgift till Skatteverket om bland annat arbetade timmar och kostnader för material när de begär utbetalning. Ansökan ska lämnas elektroniskt. Lagändringarna tillämpas från den 1 april.
Skatteutskottet 2014/15:7 Beslut 4 december

Skatteverket tar över regeringens hantering av tillstånd för taxfree-butiker på flygplatser.
Skatteutskottet 2014/15:10 Beslut 4 december

Gränsen för att betala statlig inkomstskatt höjs från en årsinkomst på 420 800 kronor till en årsinkomst på 430 200 kronor.
Avdraget för pensionssparande begränsas till 1 800 kronor per år.
Skatten höjs på alkohol och tobak.
Privatinförsel av cigaretter utöver 300 stycken från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien eller Ungern beskattas med 1 krona och 51 öre per cigarett.
Fordonsskatten på personbilar och andra lätta fordon höjs.
Energiskatten på låginblandad Fame i diesel höjs.
Biodrivmedlet HVO i diesel slipper helt energiskatt och koldioxidskatt. Det tillämpas retroaktivt från den 1 maj 2014.
Skatten på avfall höjs från 435 till 500 kronor per ton.
Mikroproducenter av el från förnybara källor får en skatterabatt på 60 öre per kilowattimme, men högst 18 000 kronor per år.
Beloppsgränsen för att få utfärda en förenklad faktura höjs från 2 000 till 4 000 kronor.
Dentaltekniska produkter och tjänster är momsbefriade bara när de kommer från tandtekniker eller tandläkare.
Ett nytt högkostnadsskydd för arbetsgivares sjuklönekostnader införs, som ger mer ersättning till små företag. Ersättningen lämnas som en kreditering på företagets skattekonto.
Finansutskottet 2014/15:1 Beslut 3 december

Buggning blir tillåtet också i utredningar om spioneri. En medlem i en organisation som ägnar sig åt brott kan avlyssnas om personen misstänks främja den brottsliga verksamheten. De tillfälliga lagarna om buggning, teleavlyssning och hemlig kameraövervakning blir permanenta.
Justitieutskottet 2014/15:2 Beslut 26 november

Civilanställda hos polisen får rätt att hålla fler förhör, hantera förenklad delgivning och besluta om förverkande. Civilanställda bilinspektörer får bland annat ta ett fordons registreringsskyltar och komma in i ett fordon för att kontrollera ett alkolås.
Justitieutskottet 2014/15:3 Beslut 26 november

Grundlagsändring: Valsystemet ändras så att fördelningen av mandat säkrare speglar hur väljarna har röstat i val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. I kommuner som är indelade i valkretsar ska utjämningsmandat införas. Det införs också en småpartispärr på 3 procent i kommuner som är indelade i valkretsar och 2 procent i kommuner som inte är det. Partierna får trycka sina symboler på valsedlarna. Nominerade måste säga ja till att kandidera för ett parti. De nya reglerna ska tillämpas första gången i ordinarie val 2018.
Konstitutionsutskottet 2014/15:2 Beslut 26 november
Konstitutionsutskottet 2013/14:16 Beslut 19 mars

En person ska betraktas som flykting även om förhållandena i hemlandet har förändrats, men personen har starka skäl att inte återvända.
Socialförsäkringsutskottet 2014/5:5 Beslut 26 november

Utländska åkare som bryter mot reglerna för hur många inrikestransporter de kan köra här straffas med en sanktionsavgift i stället för böter.
Trafikutskottet 2014/15:2 Beslut 26 november

Taxibolag som har jämförelsepris över 500 kronor måste upplysa kunden om högsta pris för den önskade färden, innan resan börjar.
Trafikutskottet 2014/15:4 Beslut 26 november

Grundlagsändring: En skrift eller en teknisk upptagning ska inte anses utgiven i Sverige bara för att den har skickats härifrån till utlandet. Därmed omfattas skriften eller den tekniska upptagningen inte av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.
Konstitutionsutskottet 2014/15:3 Beslut 19 november
Konstitutionsutskottet 2013/14:17 Beslut 10 april

Grundlagsändring: Beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning md hemlig uppgift blir samma i tryckfrihetsförordningen som i brottsbalken.
Konstitutionsutskottet 2014/15:4 Beslut 19 november
Konstitutionsutskottet 2013/14:29 Beslut 27 maj

Eric-konsortier ska räknas som ekonomiska föreningar när det gäller inkomstskatt och redovisning.
Skatteutskottet 2014/15:5 Beslut 19 november

Tingsrätt i stället för Svea hovrätt ska besluta om en utländsk dom inom civilrätt kan verkställas i Sverige. Lagändringen träder i kraft den 10 januari.
Civilutskottet 2013/14:27 Beslut 25 juni

Reglerna för buller i plan- och bygglagen anpassas till bullerreglerna i miljöbalken. Beräknade bullervärden för nya bostäder ska redovisas. Först när de överskrids kan en myndighet besluta om förelägganden för att minska bullret.
Civilutskottet 2013/14:33 Beslut 25 juni

Den som vill ha god man ska få den utsedd till uppdraget som hen vill ha, om personen tackar ja och är lämplig för uppdraget. Gode män och förvaltare får rätt att lämna sitt uppdrag även om ingen ersättare har utsetts, om de har skäl för det.
Civilutskottet 2013/14:34 Beslut 25 juni

Sedan den 21 december gäller att fondbolag ska göra egna bedömningar av kreditrisker och inte bara lita på kreditvärderingsinstitut.
Finansutskottet 2013/14:28 Beslut 25 juni

Tiden innan polisdatalagens bestämmelser om bland annat sökning och bevarandetider måste tillämpas förlängs till och med år 2017.
Justitieutskottet 2013/14:33 Beslut 25 juni

Bara auktoriserade föreningar för jakt eller målskytte kan få rätt att inneha vapen. Den nya Polismyndigheten ska föra register över sådana föreningar. Det krävs inte tillstånd för den som har fyllt 18 för att inneha ett effektbegränsat vapen som drivs med gas.
Justitieutskottet 2013/14:36 Beslut 25 juni

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning räknas som diskriminering och är förbjuden, utom när det gäller bostäder.
Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:8 Beslut 24 juni

Kommuner kan inte längre ställa egna krav på exempelvis energiprestanda och tillgänglighet för byggnader som går längre än de nationella kraven. Andra ändringar i plan- och bygglagen är att kommunerna får större möjlighet att ge bygglov som avviker från detaljplanen, och att fastighetsägare inte längre kan tvingas att gratis avstå mark för allmän plats.
Civilutskottet 2013/14:31 Beslut 24 juni

Den som vill starta en ny friskola måste samråda med kommunen. Skolinspektionen ska kontrollera verksamheten innan den startar. Efter starten kan Skolinspektionen tvinga skolan att anställa fler lärare, om inspektionen kommer fram till att det annars är svårt för eleverna att nå målet för utbildningen.
Utbildningsutskottet 2013/14:22 Beslut 18 juni

Kommunerna ska föra register över unga som inte går i gymnasiet, och ta reda på hur de är sysselsatta. Kommunerna har ett aktivitetsansvar för dem och ska erbjuda ungdomarna åtgärder, i första hand åtgärder som motiverar dem att studera. Gymnasieskolorna ska informera kommunen om en elev är borta länge utan giltigt skäl.
Kulturutskottet 2013/14:9 Beslut 17 juni

Företag som säljer elektroniska tjänster som appar och film till privatpersoner i andra EU-länder ska betala moms i det land där köparen finns.
Skatteutskottet 2013/14:31 Beslut 17 juni

En patientlag införs. Patienter får välja primärvård och öppen specialistvård var som helst i landet. Patienter får större möjlighet till en ny medicinsk bedömning. Patienter måste ge sitt samtycke till vård, om det inte är fråga om en akut situation.
Socialutskottet 2013/14:24 Beslut 12 juni

Kommuner och landsting blir skyldiga att alltid följa upp verksamhet som utförs av privata företag, och ha mål och riktlinjer för verksamheten i privat regi. De ska också se till att allmänheten kan få insyn i verksamheten.
Konstitutionsutskottet 2013/14:41 Beslut 28 maj

Flera lagar ändras för att passa den nya polisorganisationen.
Justitieutskottet 2013/14:23 Beslut 27 maj

Landstingen i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får regionalt utvecklingsansvar. De får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska kallas regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Konstitutionsutskottet 2013/14:37 Beslut 27 maj

På apotek får en farmaceut tydlig rätt att säga nej till att ett läkemedel byts ut mot ett annat, och ska då kryssa i en ruta på receptet.
Socialutskottet 2013/14:22 Beslut 27 maj

För dem som inte kan ta sig till en vallokal ska kommunala röstmottagare komma hem till dem och ta emot deras röster. Under den tid som förtidsröstning pågår ska minst en röstningslokal i varje kommun ha öppet varje dag, och där ska finnas minst två röstmottagare närvarande. Alla röstmottagare ska ha utbildning för uppdraget, annars får de inte vara röstmottagare. Röstningslokaler ska vara tydligt avgränsade och utformade så att väljare inte störs under röstningen.
Konstitutionsutskottet 2013/14:31 Beslut 7 maj

Reglerna för att balansera det västsvenska naturgassystemet ska gälla också för naturgasledningar som inte är kopplade till det systemet. Bland annat ska innehavaren av en naturgasledning se till att det är balans mellan inmatning och uttag av naturgas.
Näringsutskottet 2013/14:16 Beslut 10 april

Övergångsperioden för så kallade understödsföreningar förlängs till slutet av år 2017, i väntan på att en utredning ska bli klar. Det gäller tjänstepensionskassor och andra föreningar som erbjuder personförsäkringar för anställda i vissa företag eller yrkesgrupper.
Finansutskottet 2013/14:17 Beslut 2 april

Landstingen i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län får regionalt utvecklingsansvar och ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Konstitutionsutskottet 2013/14:30 Beslut 5 mars

Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet. Statens kriminaltekniska laboratorium ingår i den nya polismyndighet som bildas av Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna.
Justitieutskottet 2013/14:1 Beslut 10 december

Importörer som är registrerade för moms i Sverige slipper att först betala in momsen till Tullverket och sedan få tillbaka pengarna från Skatteverket. I istället redovisar de momsen på importen till Skatteverket och får samtidigt få de avdrag de har rätt till.
Skatteutskottet 2013/14:13 Beslut 5 december 2013

Vid dödsfall blir försäkringsbolagen skyldiga att kontrollera om efterlevande har rätt till ersättning, och i så fall kontakta dem och upplysa om möjligheten till ersättning. Preskriptionstiden för försäkringsersättning förlängs från tre till tio år, som huvudregel.
Civilutskottet 2013/14:4 Beslut 6 november 2013

Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet.
Justitieutskottet 2012/13:1 Beslut 17 december 2012

Fjärrvärmeföretagen blir skyldiga att en gång i månaden mäta kundens värmeförbrukning och meddela kunden mätresultatet. Fjärrvärmeföretag får endast fakturera kunden baserat på mätresultaten, och faktureringen ska ske minst fyra gånger per år. Preliminär debitering med avräkning efteråt blir förbjudet.
Näringsutskottet 2010/11:18 Beslut 17 juni 2011

Beloppen för trängselskatt i Göteborg höjs, för att kompensera för att fordon som passerar flera betalstationer inom en timme bara behöver betala för en passage.
Skatteutskottet 2010/11:34 Beslut 15 juni

 

 

Forrige artikel Yrkesutbildning får mindre pengar Yrkesutbildning får mindre pengar Næste artikel I Danmark är extra val inget konstigt