Dricksvatten


Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

DEBATT. Tillgången på vatten har på många håll i Sverige tagits för given. Det finns vatten, men inte alltid där vi behöver det och när vi behöver det. Sverige måste rustas för ett varmare och mer opålitligt klimat, skriver Henrik Andersson.

Va-taxorna behöver fördubblas

VATTEN. Klimatanpassning, miljökrav och befolkningsökning bidrar till att landets va-anläggningar står inför stora investeringsbehov de kommande två decennierna, enligt en kommande rapport.

Krav på bättre skydd av dricksvattnet

Krav på bättre skydd av dricksvattnet

REMISSRUNDA. Riksintresseutredningens förslag om att grundvattenförekomster ska kunna klassas som riksintresse tas emot väl, många remissinstanser anser att skyddet av dricksvattnet måste gå längre än så.