Transportpolitik och infrastruktur


Hur säkerställer vi en effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet? Kan detta åstadkommas samtidigt som vi värnar fossilfrihet och landsbygdernas konkurrenskraft?

I Altingets transportpolitiska nätverk samlas aktörer från ett flertal trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning - för att diskutera denna typ av frågor och utbyta erfarenheter med likasinnade. Altingets transportpolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk transportpolitik. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog och meningsfull diskussion mellan människor från olika håll inom transportsektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.  
  
Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.  

Fast samtalsledare för säsongen är Alexander Crawford. Crawford har arbetat som omvärldsanalytiker i över 20 år för olika konsult- och analysföretag och har lång erfarenhet som moderator. De senaste åren har Crawford arbetat som research director på Tällberg Foundation.   
 


Alexander Crawford, mötesledare 

Program säsong 1
Program säsong 2

 

Nätverket går under år 2020 in på sin tredje säsong och programmet uppdateras regelbundet här och kan ses nedan.

 

 

Nya synsätt på mobilitet (Framflyttad - uppdateras med nytt datum inom kort)


Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden

Den privatägda bilen har länge varit en självklarhet. Men idag gör utvecklingen kring självkörande bilar, ett uppkopplat och automatiserat och delat vägtransportsystem att framtidens mobilitet kommer att se mycket annorlunda ut. Drive Sweden är ett viktigt och väletablerat innovationsprogram som fokuserar kring hur framtidens transportsystem kommer att se ur. På bara tre år har samarbetet vuxit från 17 partners till mer än 100. Det visar graden av intresse och behovet av samarbete inom området. Vid denna träff berättar den nya programchefen Sofie Vennersten, mer om detta och vad som behövs från samhället och politiken för att framtidens transportsystem ska ta form. 

OBS! Träffen har tyvärr blivit framskjuten. 

 

Program hösten 2020

Digitaliseringen av transportsektorn: Uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon 


Lennart Thörn, kvalificerad utredare på Trafikanalys  

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas förutsättningar för en introduktion av delningstjänster och utvecklingen kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Vad innebär detta för möjligheter och utmaningar? Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system. Lennart Thörn, kvalificerad utredare på myndigheten Trafikanalys, berättar mer under dagens träff.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdag den 26 augusti 2020, kl. 09.30-12.30  

 

(S) och (M) om transportpolitiken 
      
Maria Stockhaus (M), Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet 
Anna-Caren Sätherberg (S), Riksdagsledamot och tredje vice ordförande i trafikutskottet

Trafikutskottet i riksdagen ansvarar för frågor rörande bl.a. biltrafik, vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och it. Under dagens träff får nätverket träffa två riksdagsledamöter som representerar två av de största riksdagspartier och höra om deras respektive transportpolitik. Maria Stockhaus är riksdagsledamot för Moderaterna och ledamot i trafikutskottet och Anna-Caren Sätherberg är riksdagsledamot för Socialdemokraterna samt sitter som tredje vice ordförande i trafikutskottet. Hur skiljer sig partiernas syn infrastruktur-, trafik- och transportpolitiken? Vilka punkter skulle nätverket vilja att trafikutskottet tog tag i? Här får deltagarna chansen att skicka med sina tankar in i maktens korridorer.   

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdag den 30 september 2020, kl. 09.30-12.30

 

Samverkan inom transportsystemet - för ett hållbart samhälle   
 
Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket

Många aktörer delar på ansvaret för olika delar av Sveriges transportsystem. Därför är samverkan avgörande för att kunna utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Trafikverket har ansvar för den långsiktiga planeringen av statlig infrastruktur. Trafikverkets samverkan med andra aktörer inom till exempel politiken, näringslivet, akademin och andra myndigheter är viktig för att skapa förändring. Tillsammans med regionala planupprättare och kommuner kan vi få in hållbarhetsperspektivet när vi planerar ny infrastruktur. Stöd till forskning och innovation med bland annat autonoma bilar och elvägar är exempel på hur vi kan vi driva på förändringen mot ett mer hållbart samhälle. Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket, gästar nätverkets tredje träff och berättar mer.  

 

och senare samma träff 

 

Hur kan transportsektorn bli klimatneutral? 


Hans Folkesson, ordförande i Vägval för klimatet 

Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och uppgick till 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017. Transportsektorns utsläpp minskar – men det går för långsamt för att vi ska nå uppsatta klimatmål. Förnybara drivmedel och energieffektiva fordon räcker inte. Vi måste ställa om mot ett mer transporteffektivt samhälle för att lyckas. En stor del i detta är ett ändrat beteende - enbart ny teknik räcker inte. Detta enligt Hans Folkesson, ordförande för Vägval för klimatet, ett projekt i regi av IVA, Kungliga Vetenskapsakademin. Hans har haft flera toppjobb i bilindustrin, bland annat som teknisk direktör på Volvo PV och Volvo LV. Han lämnade branschen för drygt fem år sedan av oro för klimatutvecklingen, och ägnar nu sin tid åt transportindustrins klimatomställning. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 4 november 2020, kl. 09:30-12:30

 

Policybeslut inom trafiksektorn - är de lönsamma?


Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet 

Under dagens nätverksträff gästar Jonas Eliasson som är måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins avdelning för Samhällsbyggnad. Jonas Eliasson har tidigare även varit trafikdirektör i Stockholms stad och professor i transportsystemanalys vid KTH. Under dagens nätverksträff får nätverket chansen att tala med Jonas om hans erfarenheter inom transportsektorn och höra mer om hans forskning. Jonas forskning berör utformning och utvärdering av åtgärder och investeringar i transportsystemet, med fokus på samhällsekonomisk analys, kapacitetstilldelning i järnvägssystemet, prissättning och beskattning, trafikprognosmodeller, beslutsfattande i transportsektorn, acceptans för transportåtgärder och värdering av restid och förseningar.

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 9 december 2020, kl. 09:30-12:30

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.