Skogspolitiskt nätverk


Det händer mycket i den svenska skogspolitiken och förväntningarna på politikerna de kommande åren är höga. I Altingets skogsnätverk diskuterar vi den nationella skogspolitiken, men också det som händer i EU och globalt.

Altingets skogspolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk skogspolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom sektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 
 
Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.  

Fast samtalsledare för säsongen är Anders Ahlberg, utbildare och verksamhetsutvecklare. Anders arbetar idag som konsult på Mediemakarna AB och har en särskild inriktning på medieutveckling. I aktuella uppdrag arbetar han bland annat med skogs- och klimatfrågor. Han har en bakgrund som chefredaktör för bl.a. Medievärlden, Kyrkans tidning och för Land Lantbruk och Lantmannen hos LRF Media. 
 
 Anders Ahlberg, mötesledare 

Program säsong 1
Program säsong 2

Under hösten 2020 går nätverket in på sin tredje säsong och programmet uppdateras regelbundet nedan. 

 

EU och skogspolitiken (Framflyttad - uppdateras med nytt datum inom kort)

  
Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker, Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet, ledamot i Miljöutskottet (ENVI)   

Under dagens nätverksträff får nätverket chansen att samtala med en Europaparlamentariker. Jytte Guteland är socialdemokratisk Europaparlamentariker och sitter som ledamot i EU-parlamentsutskottet för miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. Guteland berättar om vilken linje hon driver i EU när det kommer till skogsfrågan. Vilken roll spelar EU i svensk skogspolitik och vad kan kommande EU-valsresultat ge för effekter för skogspolitiken i Sverige och EU framöver? Detta diskuterar vi under den sista träffen för säsong två i Altingets skogspolitiska nätverk. 

OBS! Träffen har tyvärr blivit framskjuten. 

 

 

Hösten 2020:

 

Bioekonomi – ett hållbart sätt att tillvarata Sveriges naturresurser? 

 
Marco Lucisano, chef för bioekonomiavdelningen på RISE

En fortsatt konkurrenskraftig skogsindustri behöver tillvarata ny forskning och innovation. Altinget bjuder in Marco Lucisano, chef på det statliga forskningsinstitutet RISE. Marco driver ett forskningsprojekt om bioekonomi, med fokus på att ta fram biobaserade och förnyelsebara energislag från skogen som kan ersätta fossila bränslen. Syftet är att skapa en cirkulär ekonomi i samklang med industrin. Hur kan vi leva utan att förbruka jordens ändliga resurser? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredag den 11 september 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Hur bibehåller vi en konkurrenskraftig skogsindustri? 


Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna

Den svenska skogsindustrin står sig stark i internationella mått. Samtidigt möter den utmaningar i att kombinera en ökad tillväxt med en miljömässigt hållbar produktion. Carina Håkansson, VD på Skogsindustrierna gästar nätverket och berättar om hur skogsföretagen ska upprätthålla produktionen och samtidigt värna den biologiska mångfalden. Är detta en ekvation som går ihop? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 23 oktober 2020, kl. 09:30-12:30

 

En jämställd skog?

 
Kerstin Dafnäs, ordförande för Spillkråkan och Anna Schyman, skogsvetare och ledamot i Nyks

Den senaste tiden har skogsbranschen hamnat ordentligt under jämställdhetsluppen. Hur ser egentligen villkoren ut för kvinnliga skogsägare? Hur är det att vara kvinna i skogsbranschen? Spillkråkan är en intresseförening för kvinnliga skogsägare, med målen att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen, öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk och att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte - Kerstin Dafnäs är ordförande. Anna Schyman är skogsvetare från Linnéuniversitetet samt SLU och ledamot i Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen (Nyks). Vid dagens träff gästar de båda nätverket för att diskutera kring normer och kultur inom skogsbranschen, hur kvinnors inflytande över skogen kan stärkas och hur alla skogsaktörer kan jobba vidare tillsammans i dessa frågor. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 17 november 2020, kl. 09.30-12.30 

 

Naturskyddsföreningen - ett balanserat och hållbart skogsbruk


Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Skogsnäringen är en vital del av svensk ekonomi. Samtidigt är skogsindustrins påverkan på natur och miljö omdebatterad. Går det exempelvis att kombinera vår nuvarande skogsmodell med ett bevarande av skogens ekosystem och nyckelbiotoper? Under dagens träff får nätverket chansen att tala med Karin Lexén om Naturskyddsföreningens ståndpunkter i frågan.

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 4 december 2020, kl. 09:30-12:30

 

Sveaskog – det statliga bolagets roll i den svenska skogspolitiken  


Hannele Arvonen, vd för Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Som statligt bolag har Sveaskog regeringens uppdrag att bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder. Till säsongens fjärde träff bjuder vi in bolages nytillträdda vd Hannele Arvonen, för att diskutera hur Sveaskog förhåller sig till sin roll som statens bolag inom skogsindustrin. Vilka satsningar planeras framöver och vilka frågor prioriteras utifrån bolagets uppdrag?

Klarahuset, Drottninggatan 33, preliminärt fredagen den 22 januari 2021, kl. 09:30-12:30

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta: natverk@altinget.se

  

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Nytt om namn

Visa fler »