Skogspolitik


 

Skogen befinner sig ännu en gång i strålkastarljuset. En målkonflikt har länge pågått mellan miljöhänsyn och ekonomiska intressen i skogen. En värdefull nyckelbiotop kan leda till ett brukningsförbud där ekonomisk kompensation uteblir för den enskilde skogsägaren. Samtidigt har ett intensivt brukande av den svenska skogen gjort att den totalt sett föryngrats. 50 procent av den svenska skogen är under 60 år gammal. I de urskogar som finns kvar lever ett antal hotade arter. Samtidigt som vissa aktörer vill begränsa skogsbruket ställs allt högre förväntningar på varorna som skogen kan leverera, från trähus och textiler till papper och biobränsle. Hur ska det hela gå ihop?

Hur bör skogens resurser prioriteras? Vad innebär EU:s nya engagemang för skogspolitik? Hur kan vi skapa en konstruktiv dialog i skogsdebatten? Hur kan innovation inom bioekonomin bidra till ett fossilfritt samhälle?

Altingets skogspolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom skogsbranschen och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Målsättningen är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom sektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per säsong. Varje möte består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokalerna F7 Möten & Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta digitalt om man inte har möjlighet att delta på plats i Stockholm. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

 

 

Malin von Essen (Foto: Matilda Kreem)

Fast mötesledare är Malin von Essen. Malin är en rutinerad moderator som har drygt 25 års erfarenhet inom kommunikation. Malin är utbildad jägmästare och journalist och har tidigare haft anställningar hos SLU, Skogforsk och Skogssällskapet. 

 

Ett urval av våra tidigare träffar kan ses här, här, här och här. 

 

 

Programmet för kommande träffar uppdateras regelbundet nedan:  

 

 

Sten B Nilsson om systemskiftet i skogen 

Sten B Nilsson, skogs- och systemanalytiker och tidigare professor i skoglig driftsplanering vid SLU. Foto: Johan Lindsten.

Skogsdebatten är så polariserad att den blir alltmer svårlöslig. Professor Sten B Nilsson menar i sin senaste rapport ”Systemskiftet i skogen”, att bristen på en konstruktiv debatt beror på att varje utmaning i skogen debatteras var för sig istället för gemensamt. Vi bör se på helheten och adressera att skogsnäringen befinner sig i ett systemskifte. Synen på skogen och hur den bör brukas är annorlunda idag än på 1990-talet, då dagens politik skapades. Det krävs därför ett nytänk.

Nilsson menar att Skogsutredningens förslag kring en nationell samordnare för skogen bör hörsammas och att sekretariatet kopplat till samordnaren bör hantera ”anpassningen av skogsnäringen till pågående systemskifte”. Sekretariatet är sedan kopplat till ett Skogsråd, som är fredat från politiken och skogsnäringens intressenter. I Skogsrådet ska bland annat spelregler för det nya skogsbruket definieras. Men är förslag som dessa genomförbara när varken skogsnäringen eller politikerna håller med om att skogen befinner sig i ett systemskifte?

Under dagens träff berättar Sten B Nilsson om sin idé och hur Skogsrådet kan vara en del av lösningen i konflikten om skogen. 

F7, Fleminggatan 7, måndagen den 12 december 2022, klockan 09.30-12.30

 

 

 

Erik Brandsma om Sveaskogs arbete för ett hållbart skogsbruk

Erik Brandsma, VD för Sveaskog. Foto: Sveaskog.

Frågan om skogen har på senare tid givits allt större utrymme på den politiska arenan. Med nya lagregleringar såväl som ny forskning och innovation,  står det klart att det svenska skogsbruket står inför en förändring. Stort fokus ligger på hållbarhet och bevarandet av den biologiska mångfalden. Frågan lyder: Hur bör skogens resurser prioriteras för ett hållbart skogsbruk? 

Inför dagens träff gästas nätverket av ingen mindre än Erik Brandsma, VD för Sveaskog. Erik kommer att berätta för nätverket om den fortsatta implementeringen av den långsiktiga inriktning som Sveaskog offentliggjorde i våras; Sveaskogs program för hållbart skogsbruk. Ambitionen med inriktningen beskrivs vara att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige. Hur ska sveaskog driva utvecklingen för ett hållbart skogsbruk? Hur ser deras omställningsarbete ut för att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i skogsmarken? 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen 2 februari 2023, kl. 09.30-12.30

 

 

 

Granskningen av skogsindustrin

Lisa Röstlund, granskande reporter på Dagens Nyheter. Foto: Magnus Bergström.

Få har nog undgått att den svenska skogen på senare tid åter blivit ett hett föremål för debatt. Det har länge funnits en målkonflikt mellan miljöhänsyn å ena sidan och ekonomiska intressen å andra sidan och det diskuteras flitigt kring frågor gällande artskydd, äganderätt, nyckelbiotoper, kolsänkor och substitutionseffekter. En aktör som följt debatten noga är Dagens Nyheter, som gjort en granskning av skogsbruket och den skogspolitiska debatten. Idag består granskningen av nästan 60 artiklar som alla ämnar blottlägga hur det svenska skogsbruket ser ut bakom kulisserna. 

Under dagens träff gästas nätverket av journalisten bakom den omfattande granskningen: Lisa Röstlund. Lisa kommer att berätta om hennes insikter om den svenska skogsindustrin från ett journalistiskt perspektiv. Vilka lärdomar kan dras om det svenska skogsbruket efter ett och ett halvt års granskning? 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 29 mars 2023, kl.09.30-12.30

 

Biodiversitetskrediter 

 

Aleksandra Holmlund, forskare på SLU inom biodiversitetskrediter. Foto: Jägmästarnas förening 

Folk är villiga att betala för olika ekosystemtjänster, något som märkts och bland annat lett till utformandet av koldioxidkrediter. Men något som det inte pratas lika mycket om är något kallat biodiversitetskrediter, som skulle kunna finansieras på ett liknande sätt som koldioxidkrediter.  

Aleksandra Holmlund forskar om innovativ finansiering för restaurering och skydd av biologisk mångfald vid SLU och kommer under träffen berätta om just biodiversitetskrediter. Hur kan en sådan marknad se ut? Hur blir ett sådant system tillämpbart i stor skala? Vilka hinder och lösningar finns? Som vanligt finns utrymme för frågor och spännande diskussioner.

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 24 maj 2023, kl 09.30-12.30 
 

 

Övriga datum 2023:

  • Onsdagen den 20 september 
  • Tisdagen den 14 november

 

Med förbehåll för ändringar. 

 

 

Vill du veta mer om nätverket och hur du kan delta? Kontakta Sven Ahlström på sven@altinget.se eller via telefon på 076-492 76 36

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta: alno@altinget.se 

Nätverket är förenat med en kostnad. Läs mer här

  

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Vi möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk