Nätverk för landsbygdspolitik och regional tillväxt


Uppdelningen mellan stad och landsbygd blir alltmer polariserande idag. Motsättningar och intressekonflikter gör gällande att en skarp skiljelinje föreligger mellan de av Sveriges invånare som bor i storstäder respektive de som är bosatta på landsbygden. Många landsbygdskommuner tappar idag stadigt invånare och antalet skolor, servicekontor, förlossningskliniker och mataffärer minskar. 

Sverige blir alltmer ett delat land. Städerna växer och utvecklas, medan orter på landsbygden krymper och utarmas. 

- Hur kommer vi tillrätta med dessa utmaningar?

- Vad kan politiken göra, och inte göra? Hur långt sträcker sig politikernas möjlighet att påverka?

- Hur tar vi samtidigt bäst tillvara det entreprenörskap och den framåtanda som faktiskt finns på många mindre orter i Sverige?

 

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi vill stimulera till nya perspektiv, nätverkande och personliga erfarenhetsutbyten. Altinget samlar här nyckelaktörer från olika branscher, orter och politiska hemvister över hela landet och skapar en arena för meningsutbyte. Vi tar oss an och diskuterar de utmaningar som geografisk hemvist innebär för levnadsvillkor och försörjning i vårt avlånga land. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm. 

Samtalsledare är Terese Bengard, verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Terese är tidigare kommunstyrelseordförande i Ragunda kommun i Jämtland. Idag jobbar hon som verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva och är även krönikör i tidningen LAND. 

Terese Bengard 

 

 

"Butiksdöden på landsbygden" - hotet mot företagande i glesbygd  

Karin Johansson, vd Svensk Handel 

I flera svenska städer klappar butikerna i centrum ihop. Och värst är på det i gles- och landsbygd. Jobb försvinner och invånarna får svårare att hantera vardagsinköpen. Vad kan vi göra för att butikerna ska överleva? Branschorganisationen Svensk Handels vd Karin Johansson berättar om strategier för handeln i den digitala eran, och vad som behövs från politiskt håll för att vända utvecklingen. För att jobb och företag ska stanna i den svenska detaljhandeln krävs att politiker förstår handelns nya verklighet och ger företagen rätt förutsättningar att konkurrera, säger hon.

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 21 januari, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Jordbruksverket om landsbygdens möjligheter och utmaningar 

 

Jan Cedervärn, överdirektör för Jordbruksverket 

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden – men även en del utmaningar. Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Det är också den myndighet som tillsammans med bland annat länsstyrelserna och Tillväxtverket som ansvarar för Landsbygdsprogrammet. Inom ramen för detta delas ersättningar och stöd ut, till lantbrukare och skogsbrukare.

Vid dagens träff diskuterar Jordbruksverkets överdirektör tillika ordförande i Landsbygdsnätverket, Jan Cedervärn, med nätverket kring frågor om landsbygdernas möjligheter och utmaningar. Hur kan vi tillgodose nationella behov samtidigt som vi tar hänsyn till regionala olikheter? Hur kan vi få olika sektorer och resurser att samspela? Vilken roll har Lokalt ledd utveckling via partnerskapsmetoden Leader?

OBS: Denna träff är tyvärr uppskjuten tills vidare. Mer info och nytt datum kommer när vi vet mer. 

 

 

 

Näringslivsutveckling och näringslivsarbete i kommuner med mindre befolkning  

Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet 

Bidrar riktade statsbidrag till näringslivsutveckling i kommuner i gles- och på landsbygd? Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, berättar vid dagens träff om ett forskningsprojekt som genomförs i syfte att undersöka om statsbidrag till kommuner bidrar till att stärka näringslivet. Forskningsprojektet genomförs av forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings kommun i samarbete med Tillväxtverket. Projektets huvudfråga handlar om dessa kommuners strategier och strategiska vägval för kommunalt näringslivsarbete och hur detta specifika statsbidrag kommer till nytta för att driva näringslivsarbete. Brita diskuterar även med nätverket kring frågor som: Vilka skillnader i kommunernas förutsättningar finns? Används statsbidragen effektivt? Och om man vill främja näringslivsutveckling i sin kommun, hur går man bäst till väga? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 4 maj 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

 

En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd - Parlamentariska landsbygdskommittén

Sören Häggroth, huvudsekreterare i den parlamentariska landsbygdskommittén 

Det finns både möjligheter och utmaningar i landsbygderna. Landsbygdskommittén har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för en sammanhållen landsbygdspolitik - "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd". Den inbegriper 75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik. Vilka är utredningens slutsatser? Hur ska dessa förslag implementeras? Huvudsekreteraren för utredningen heter Sören Häggroth, och gästar nätverkets på dagens träff för att diskutera med nätverket kring arbete, hållbar tillväxt och välfärd på landsbygden idag. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 8 juni 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

 

Regeringens landsbygdspolitik framåt 

Vi bjuder in en regeringsföreträdare, minister eller statssekreterare, som kommer och berättar om regeringens prioriteringar för landsbygdspolitiken de kommande åren. Vilka frågor ligger på agendan? Gör man tillräckligt från politiskt håll? Vilka är utmaningarna respektive möjligheterna? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, (Augusti 2020) kl. 09.30-12.30 

 

Med reservation för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se    

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Nytt om namn

Visa fler »