Nätverk för landsbygdspolitik och regional tillväxt


Uppdelningen mellan stad och landsbygd blir alltmer polariserande idag. Motsättningar och intressekonflikter gör gällande att en skarp skiljelinje föreligger mellan de av Sveriges invånare som bor i storstäder respektive de som är bosatta på landsbygden. Många landsbygdskommuner tappar idag stadigt invånare och antalet skolor, servicekontor, förlossningskliniker och mataffärer minskar. 

Sverige blir alltmer ett delat land. Städerna växer och utvecklas, medan orter på landsbygden krymper och utarmas. 

- Hur kommer vi tillrätta med dessa utmaningar?

- Vad kan politiken göra, och inte göra? Hur långt sträcker sig politikernas möjlighet att påverka?

- Hur tar vi samtidigt bäst tillvara det entreprenörskap och den framåtanda som faktiskt finns på många mindre orter i Sverige?

 

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi vill stimulera till nya perspektiv, nätverkande och personliga erfarenhetsutbyten. Altinget samlar här nyckelaktörer från olika branscher, orter och politiska hemvister över hela landet och skapar en arena för meningsutbyte. Vi tar oss an och diskuterar de utmaningar som geografisk hemvist innebär för levnadsvillkor och försörjning i vårt avlånga land. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

Samtalsledare är Terese Bengard, verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Terese är tidigare kommunstyrelseordförande i Ragunda kommun i Jämtland. Idag jobbar hon som verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva och är även krönikör i tidningen LAND

Terese Bengard 

 

Programmet för nätverket uppdateras regelbundet nedan. Ett urval av tidigare träffar finns här. 

 

 

NYTT: 

ONLINE - hur hanterar vi den nya verkligheten?

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via Zoom eller Teams. Vi kommer att dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten. 

Zoom, måndagen den 4 maj, kl. 10.00-11.00

 

 

 

Hösten 2020:  

 

Hur återstartar vi landbygden efter corona? - Jordbruksverket om landsbygdens möjligheter och utmaningar framåt 

 

Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket och Jan Cedervärn, överdirektör för Jordbruksverket 

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden – men även en del utmaningar. Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Det är också den myndighet som tillsammans med bland annat länsstyrelserna och Tillväxtverket som ansvarar för Landsbygdsprogrammet. Inom ramen för detta delas ersättningar och stöd ut, till lantbrukare och skogsbrukare.

Vid dagens träff deltar våra gäster digitalt. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och överdirektör, och ordförande i Landsbygdsnätverket, Jan Cedervärn, diksuterar med nätverket kring frågor om landsbygdernas möjligheter och utmaningar. Hur kan vi tillgodose nationella behov samtidigt som vi tar hänsyn till regionala olikheter? Hur har landsbygden tacklat corona, och hur den närmsta framtiden ut ekonomiskt i landsbygden? Hur kan vi få olika sektorer och resurser att samspela, och hur återstartar vi efter en kris? 

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 18 september 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Energiförsörjning och infrastruktur för ett blomstrande näringsliv på landsbygden

(Gemensam träff med Altingets nätverk Näringspolitik och tillväxt)

 

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska Kraftnät och Lina Håkansdotter, ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv

En väl fungerande energiförsörjning och infrastruktur är en förutsättning för svensk konkurrenskraft. När det larmas om elbrist är det inte bara tung industri som drabbas, utan också mindre företag. Snabba transporter till globala marknader är också allt viktigare när näringslivet blir allt mer internationellt. Vid dagens träff gästas vi av Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Lina Håkansdotter, avdelningschef för Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, för att diskutera hur våra energi- och transportsystem kan utvecklas och underlätta för näringslivet framöver. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 29 september 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd - Parlamentariska landsbygdskommittén

Sören Häggroth, huvudsekreterare i den parlamentariska landsbygdskommittén 

Det finns både möjligheter och utmaningar i landsbygderna. Parlamentariska landsbygdskommittén har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för en sammanhållen landsbygdspolitik - "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd". Den inbegriper 75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik. Vilka är utredningens slutsatser? Hur ska dessa förslag implementeras? Huvudsekreteraren för utredningen heter Sören Häggroth, och gästar vid dagens träff för att diskutera med nätverket kring arbete, hållbar tillväxt och välfärd på landsbygden idag. Sören ger även sina perspektiv på hur landbygden tacklat den senaste tidens utmaningar i och med corona, och vad man behöver från politiken framgent. Sören deltar som gäst digitalt. 

F7, Fleminngatan 7, tisdagen den 13 oktober 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Näringslivsutveckling och näringslivsarbete i kommuner med mindre befolkning  

Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet 

Bidrar riktade statsbidrag till näringslivsutveckling i kommuner i gles- och på landsbygd? Brita Hermelin, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, berättar vid dagens träff om ett forskningsprojekt som genomförs i syfte att undersöka om statsbidrag till kommuner bidrar till att stärka näringslivet. Forskningsprojektet genomförs av forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings kommun i samarbete med Tillväxtverket. Projektets huvudfråga handlar om dessa kommuners strategier och strategiska vägval för kommunalt näringslivsarbete och hur detta specifika statsbidrag kommer till nytta för att driva näringslivsarbete. Brita diskuterar även med nätverket kring frågor som: Vilka skillnader i kommunernas förutsättningar finns? Används statsbidragen effektivt? Och om man vill främja näringslivsutveckling i sin kommun, hur går man bäst till väga? 

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 23 oktober 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Kollektivtrafiken på landsbygden 

Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket 

Hur kan vi hitta effektiva och innovativa lösningar för att öka möjligheterna att resa kollektivt på den svenska landsbygden? Idag är bilen det dominerande transportmedlet på landsbygden, ofta för att efterfrågan på kollektivtrafik sällan är tillräckligt stor. Barn, äldre, människor med låga inkomster och människor med funktionshinder riskerar särskilt att få en låg mobilitet om det inte finns kollektivtrafik, ofta på grund av att de inte har tillgång till bil. Hur kommer vi tillrätta med dessa problem?

Många aktörer delar idag på ansvaret för olika delar av Sveriges transportsystem. Därför är samverkan avgörande för att kunna utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Trafikverket har ansvar för den långsiktiga planeringen av statlig infrastruktur. Trafikverkets samverkan med andra aktörer inom till exempel politiken, näringslivet, akademin och andra myndigheter är viktig för att skapa förändring. Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket, gästar nätverket och berättar mer om detta, och diskuterar med nätverkets medlemmar om kollektivtrafiken på landsbygden idag. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, onsdagen den 4 november 2020, kl. 09:30-12:30

 

 

 

Regionala och lokala arbetssätt för företagande och näringsliv

(Gemensam träff med Altingets nätverk Näringspolitik och tillväxt)

Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på Företagarna 

Vad krävs från politiken för att företagande på regional och lokal nivå ska stimuleras och frodas? Vad kan kommuner och regioner göra? På dagens träff berättar Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på Företagarna, mer om näringspolitik i hela landet. Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar och arbetar för att utveckla ett bättre företagarklimat så att fler företagare blir framgångsrika. 

F7, Fleminggatan 7, fredagen den 11 december 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

Med reservation för ändringar

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se    

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.