Miljö- och klimatpolitiskt nätverk


Att lösa klimatkrisen har de senaste åren kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna att ta sig an, om inte den allra viktigaste. I spåren av klimatförändringarna är konsekvenserna inte nådiga. Isarna i Antarktis smälter, havsnivåerna stiger för varje år som går och på flera håll i världen kommer larm om allvarlig torka. UNHCR uppskattar att ca 17 miljoner människor redan idag är på flykt till följd av katastrofer kopplade till klimatförändringar, en siffra som bara kommer stiga om utsläppen och temperaturerna fortsätter att öka. Det finns dock hopp, världen över växer engagemanget för klimatfrågan. Vi ser det hos skolstrejkande tonåringar, i FN:s Globala Mål 2030 och även i Sveriges ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland.   

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där miljö- och klimatpolitik diskuteras. Under säsongens fem träffar kommer vi diskutera den klimatanpassning som Sverige och världen står inför för att klara miljömålen. Säsongen kommer att ha ett extra fokus på Agenda 2030 och hur vi alla ska arbeta för att implementera de globala målen i våra verksamheter och hur Sverige bör arbeta för att nå målen. Altingets miljöpolitiska- och klimatpolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk miljöpolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom miljösektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm. Nätverkets fem träffar leds av en mötesledare som är väl insatt i miljö- och klimatfrågor. 

Program säsong 1
Program säsong 2
Program säsong 3

Nätverket går under år 2020 in på sin fjärde säsong. Programmet för nätverket uppdateras regelbundet här, och kan ses nedan. 

 

Träff 1: 

Regional och kommunal samverkan för att nå de globala målen 


Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på SKR 

Kommuner och regioner bär en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen i Sverige då flera av uppdragen som åligger kommunerna och regionerna (till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Lika viktigt som det är med nationell styrning för att samordna implementeringen av Agenda 2030 i Sverige, lika viktigt är det med samverkan på regional och kommunal nivå. Ansvariga för denna samverkan är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och under dagens träff berättar SKR:S miljöexepert Kerstin Blom Bokliden om SKR:s arbete med att kommunicera och samordna landets kommuner och regioners arbete med att implementera Agenda 2030.    

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdag den 2 september 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Träff 2: 

Träff 4: - Regeringens arbete med Agenda 2030 - "Världens utmaning - världens möjlighet" 


Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin (MP)

Agenda 2030 innehåller en bredd och ambition som de tidigare globala hållbarhetsmålen inte varit i närheten av. Därför är vikten av en effektiv samordning från regeringen stor. Nätverket gästas av miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövins statssekreterare Eva Svedling som är ansvarig för klimatpolitiska frågor och frågor som rör regeringens arbete med Agenda 2030.

År 2019 kom Agenda 2030-delegationen med sitt slutbetänkande i SOU:n Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världen möjlighet. Hur har regeringen tagit till sig av utredningens resultat? Här får nätverket chansen att höra om regeringens arbete med Agenda 2030 och ställa sina frågor. Vilka av de 17 målen ser statssekreterare Eva Svedling som de svåraste att realisera i Sverige och hur verkar regeringen för att hållbarhetsmålen ska implementeras i praktiken? 

 

och

Miljöpartiet - "Gör världen hållbar"


Maria Gardfjell (MP), miljöpolitisk talesperson och 1:a vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Under dagens nätverksträff gästar Miljöpartiets miljö- och landsbygdspolitiska talesperson Maria Gardfjell. Maria Gardfjell sitter idag som första vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, hon sitter även som ersättare i EU-nämnden och som suppleant i näringsutskottet, trafikutskottet och utrikesutskottet. Miljöpartiets vill skapa en vardag för människor där det är lätt att leva miljövänligt. Vilka politiska styrmedel ser Maria som de viktigaste för att rädda miljön och klimatet?

Hur ser Maria, som är talesperson för både miljö- och landsbygdsfrågor, på rösterna som uttrycker att miljöpolitiken slår hårdast mot de som bor på landsbygden? Detta och mer därtill diskuteras under dagen med Maria Gardfjell.     

Klarahuset, Drottninggatan 33, preliminärt onsdagen den 14 oktober, kl. 09:30-12:30 

 

Träff 3:

Helsingborg - Sveriges bästa miljökommun tredje året i rad


Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborg stad

Varje år utser Aktuell Hållbarhet Sveriges miljöbästa kommun och för tredje året i rad seglade Helsingborg stad in som vinnare år 2019. Under dagens nätverksträff gästar Helsingborg stads miljödirektör Henrik Frindberg nätverk för att tillsammans med nätverket diskutera vad som är framgångsfaktorer för ett framgångsrikt miljöarbete.

I Helsingborg har de haft ett livskvalitetsprogram som förenar miljö med folkhälsa som miljödirektör Henrik Frindberg ser som en stor bidragande faktor till att kommunens miljöarbete har varit så framgångsrikt. Helsingborg stad har även ett ambitiöst klimatväxlingsprogram för att minska de kommunanställdas utsläpp. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndag den 9 november 2020, kl. 09:30-12:30

 

 

Träff 4:  

Klimatexperten om FN:s klimatpanel - IPCC, klimatförhandlingar och nya forskningsrön  


Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, klimatrådgivare vid SMHI och Sveriges representant i IPCC

Hösten inleds med att klimatexperten och forskaren Markku Rummukainen gästar nätverket. Sedan 2016 representerar Markku Sverige i FN:s klimatpanel - IPCC. Markku har medverkat som expert i Sveriges och EU:s delegation i FN:s klimatförhandlingar och var med och tog fram IPCC:s femte stora kunskapsutvärdering. Under dagen berättar Markku mer om klimatpanelens arbete och funktion samt om kunskapsutvärderingen som tagits fram. Markku är även aktiv forskare vid Lunds universitet och kommer att berätta om nya rön inom klimatforskningen. Tid för frågor och diskussion kommer självklart att finnas. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 14 december, kl. 09:30-12:30 

 

Träff 5:

Att redovisa och följa upp sitt arbete med Agenda 2030


Erika Eriksson, konsult och rådgivare på Enact

En stor del av att implementera Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete är kunna redogöra för det i sin hållbarhetsredovisning. Det kan vara svårt att mäta och redovisa sitt bidrag till de globala målen och undersökningar visar att det finns förbättringspotential bland en rad organisationer. Under dagens träff talar nätverket med Erika Eriksson som är expert inom hållbart företagande och arbetar som projektledare, analytiker och rådgivare på Enact.

Erika är en van och uppskattad utbildare som bland annat utbildar organisationer i hur de kan integrera de globala målen och Agenda 2030 i organisationens kärnverksamhet samt vad FN:s Global Compact är. Under dagen delar nätverksdeltagarna med sig av sina tankar kring erfarenheter av att implementera samt redovisa sitt arbete med Agenda 2030. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, datum uppdateras inom kort

 

 

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Nytt om namn

Visa fler »