Miljö- och klimatpolitiskt nätverk


 

Parallellt med den fruktansvärda hälsokrisen som Corona-pandemin innebär ser vi minskade effekter av en annan hälsokris, nämligen den som utgörs av miljöförstöringar och klimatförändringar kopplade till bl.a. människors resande. Är dessa ändrade mönster i människors resande något som kommer att hålla i sig efter pandemin? Att lösa klimatkrisen har de senaste åren kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna att ta sig an, om inte den allra viktigaste. I spåren av klimatförändringarna är konsekvenserna inte nådiga. Det finns dock hopp, världen över växer engagemanget för klimatfrågan. Vi ser det hos skolstrejkande tonåringar, i FN:s Globala Mål 2030 och även i Sveriges ambition att bli världens första fossilfria välfärdsland. 

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där miljö- och klimatpolitik diskuteras. Under hösten 2020 kommer nätverket att ha ett extra fokus på Agenda 2030 och hur vi alla ska arbeta för att implementera de globala målen i våra verksamheter och hur Sverige bör arbeta för att nå målen. Altingets miljöpolitiska- och klimatpolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk miljöpolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom miljösektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt.

Nätverket leds av samtalsledare Hanna Zetterberg. Hanna Zetterberg är kommunikationsstrateg inom samhälls- och hållbarhetsfrågor. Hanna har tidigare varit riksdagsledamot samt ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse. De senaste åren har Hanna dels varit kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier och dels på Vetenskapsrådet som informatör för Internationella polaråret.  

Hanna Zetterberg, mötesledare

Tidigare träffar i nätverket kan ses här, här & här.
Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras här och kan ses nedan. 

 

 

 

 

 

Det internationella samarbetet kring den biologiska mångfalden.

Marie Stenseke, professor i Kulturgeografi vid Göteborgs universitet och verksam inom IPBES

IPBES, FN:s mellanstatliga och vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald och ekosystem, orsakade chockvågor världen över när de släppte sin globala utvärderingsrapport om den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster under 2019. Rapporten visade att 25% av alla djur- och plantarter är hotade. En miljon arter beräknas försvinna inom de närmsta decennierna. Samtidigt blir det allt tydligare att den biologiska mångfalden är oerhört viktig för att skapa motståndskraftiga ekosystem.

Marie Stenseke, professor i Kulturgeografi vid Göteborgs universitet och verksam inom IPBES, berättar om det internationella forskningssamarbetet kring den biologiska mångfalden, vad de kommit fram till och vad som behövs göras framöver.

Stockholm. Tisdagen den 27 april 2021, kl. 09.30-12.30

 

 

 

SDG12: Hur kan vi skapa en mer hållbar konsumtion och produktion?

Toby Gardner, Senior Research Fellow at Stockholm Environmental Institute 

En av Sveriges största utmaningar när det kommer till Agenda 2030 och är SDG12, för hållbar produktion och konsumtion. Svenskars konsumtion leder till stora utsläpp i andra, ofta fattigare, delar av världen och räknas inte alltid med i Sveriges klimatutsläpp. En förklaring till detta är svårigheten att få en ordentlig överblick på råvaror och produkters härkomst. Stockholm Environmental Institute (SEI) tillverkar en portal, Transparency for Sustainable Economies (Trase), som ska hantera just denna problematik. Trase har som mål att förbättra vår förståelse av produktionskedjor inom livsmedelsindustrin och deras påverkan på den subtropiska skogen. Genom portalen kan vi se relationen mellan en viss råvaruproduktion och dess koppling till både klimatrisker och sociala risker. Förhoppningen är att insikten leder till en mer hållbar konsumtion.

Hur kan vi genom data förbättra vår konsumtion och produktion? Och vad kommer program som Trase ha för effekt i praktiken? Toby Gardner, senior forskare och ansvarig för SEIs initiativ för hållbar tillverkning och konsumtion samt Trase, berättar om projektet och om sina förväntningar på portalen.

Stockholm. Den 3 juni 2021, kl. 09.30-12.30. (Föredraget hålls på engelska)

 

 

 

EU:s taxonomi – möjlighet eller hinder?

Marcus Morfeldt, expert inom hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv

EU:s nya taxonomi ska fungera som ett verktyg som möjliggör en klassificering för vilka investeringar som anses vara miljömässigt hållbara. Taxonomins syfte är att säkerställa att finanssektorn kan få gemensamma riktlinjer kring vilka investeringar som kan kallas gröna – detta som ett led i arbetet för att klara av målen i Parisavtalet om nettonollutsläpp till 2050. I det första utkastet till taxonomin är varken biobränslen eller vatten- och kärnkraft klassat som grön energi; hur kan det påverka svensk industri, som redan kommit en bra bit på vägen i klimatarbetet?

Taxonomin är omdebatterad – många anser att ambitionen är bra, men ännu råder det mycket oklarheter kring hur den ska användas i praktiken. Marcus Morfeldt arbetar som expert på avdelningen för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv, och ska under denna nätverksträff berätta mer om möjligheterna och utmaningarna med EU:s taxonomi.

Stockholm. Torsdagen den 23 september 2021, kl. 09.30-12.30.

 

 

 

Mistra Carbon Exit: Sveriges och EU:s väg till nettonollutsläpp

Lars Zetterberg, programansvarig för Mistra Carbon Exit och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet 

För att lyckas med klimatomställningen krävs övergripande åtgärder från alla sektorer i samhället. Som en del av EU:s Gröna Giv kommer ETS-systemet utvidgas för att täcka fler sektorer, inklusive transport och uppvärmning av hus. Vad innebär detta i praktiken? Hur påverkar det fossila bränslets framtid? Och kommer det ge den eftersträvade push som klimatarbetet behöver?

Vid denna träff möts Altingets energipolitiska och miljö- och klimatpolitiska nätverk för att gemensamt diskutera EU:s Gröna Giv och utökningen av ETS-systemet. Medverkar gör Lars Zetterberg, chef för forskningsprojektet Mistra Carbon Exit. Projektet undersöker hur Sverige kan nå netto noll-utsläpp till 2045 genom att identifiera tekniska, ekonomiska och politiska lösningar som kan sätta Sverige och svenska företag i framkant i klimatomställningen.

Stockholm. Torsdagen den 25 november 2021. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Klimaträttsutredningen: Så uppdaterar vi Sveriges lagstiftning för att nå klimatmålen

Klimaträttsutredaren Anders Danielsson lämnar över sina förslag till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Sverige har som mål att vara klimatneutralt år 2045 vilket kräver drastiska samhällsförändringar. Problemet är dock att den nuvarande lagstiftningen inte räcker till för att möjliggöra klimatomställningen. Nya, effektivare, styrmedel måste skapas. Regeringen har därför tillsatt en utredning om klimaträtt för att undersöka hur lagstiftningen kan uppdateras och skärpas för att nå klimatmålen. Även om utredningen har välkomnats har den även fått kritik, bland annat för brister i regleringen av Sveriges tunga industrier. 

Under denna träff gästas nätverket av klimaträttsutredningen. Vad har utredningen kommit fram till? Vilka avvägningar har gjorts? Och räcker förslagen för att nå målet om klimatneutralitet till 2045?

Stockholm, torsdagen den 19 maj 2022. Kl. 09.30-12.30 

 

Med förbehåll för ändringar

 

Träffar 2022: Mer info inom kort 

  • Torsdagen den 27 januari
  • Onsdagen den 30 mars 
  • Torsdagen den 19 maj
  • Onsdagen den 21 september 
  • Torsdagen den 10 november 

 

 

Nätverket är förenat med en kostnad. Villkor och pris finner du här

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. I dagsläget hålls därför alla nätverksträffar digitalt. Vi ser fram emot att träffas fysiskt igen när situationen tillåter.

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.