Ledarskap och innovation


Vare sig man är chef och ledare i privat- eller offentlig sektor, står man inför en rad möjligheter och utmaningar. Alla vill se sina anställda utvecklas, vara tydliga i sin kommunikation och föra hela verksamheten framåt. Men hur blir man inte bara en chef på papperet, utan en ledare i praktiken? Vad känntecknar ett gott och tydligt ledarskap som inte bara för hela verksamheten framåt och uppåt, utan hela arbetsgruppen? 

Inom offentlig sektor står kommuner, stat och regioner inför betydande utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav på verksamheten kring innovation och digitalisering. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på genomgripande nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. 

- Hur hittar vi de nya smarta och innovativa lösningarna? 

- Hur kan vi involvera näringsliv, lokalsamhälle, och forskarvärlden - samtidigt som medarbetarna? 

- Och i dagens utmanande tid, hur ställer vi om verksamheterna inom både privat- och offentlig sektor, till mer digitala arbetssätt - utan att kompromissa med närvaro och feedback? 

I Altingets nätverk för ledning och innovation fokuserar vi på ramarna för dagens chefer och ledare inom både privat, offentlig och ideell sektor. Vi diskuterar möjligheter och utmaningar mot bakgrund av de krav som ställs på chefsrollen idag. Genom att presentera relevanta och konstruktiva perspektiv på styrning skapar vi dialog och främjar meningsfull diskussion. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten

Som medlem får du möjlighet att bygga ett nätverk av likasinnade med samma professionella utmaningar och potentiella lösningar. Vi ventilerar utmaningar tillsammans och vrider och vänder på gemensamma problem för att hitta lösningar i gruppen. Nätverket riktar sig till chefer och ledare i alla sektorer och inom alla branscher. 
 
Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver dessa träffar anordnar vi också digitala möten som sker helt online. 

Fast samtalsledare är Anki Udd, ledarskapsexpert och ledarutvecklare hos fackförbundet Ledarna. Ett av hennes stora fokusområden är Hållbara chefer, som handlar om vilka organisatoriska faktorer som har betydelse för att chefer ska vilja och kunna vara chefer och samtidigt må bra i sin roll. Anki bloggar om vikten av fungerande chefs- och ledarskap för framgångsrika verksamheter med engagerade medarbetare. 

Anki Udd 

 

Programmet uppdateras löpande nedan. 

 

 

NYTT: 

ONLINE - hur hanterar vi den nya verkligheten?

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via Teams eller Zoom. Vi kommer att dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten. 

Microsoft Teams, tisdagen den 5 maj, kl. 10.00-11.00

 

 

ONLINE - den nya verkligheten i offentlig sektor efter corona   

(Gemensam träff med Altingets nätverk Digitalisering av offentlig sektor)

Hur ser verkligheten ut i offentlig sektor post corona? Vad har situationen inneburit i termer av digital utveckling och innovation? Vilka tips och möjligheter kan vi dela med oss till varandra? Denna digitala träff  gemensamt för två nätverk, ger möjlighet till ytterligare nätverkande med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte i olika områden av offentlig sektor. Mötesledare är Anna Kelly, som har arbetat med mötet mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. 

Zoom, tisdagen den 2 juni 2020, kl. 10.00-11.30

 

 

Hösten 2020: Programmet uppdateras och nya möten kommer här inom kort! 

 

Tillit i ledningsgruppen samt Chefios-projektet

John Ylander, vd för MTAM-gruppen och konsult på INDEA 

Hur ska en organisation se ut för att det ska gå att vara en bra chef i den? Hur påverkar organisationers förutsättningar och struktur möjligheten att göra ett bra jobb inom dem? Chefios-projektet som pågick mellan 2008 och 2014 syftade till att undersöka just detta. Forskningen handlade främst om chefsarbete i kommunala förvaltningar och fokuserade på hur arbetet organiseras och hur detta påverkar förutsättningarna att skapa goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor. Flera kommuner, landsting och regioner jobbar idag aktivt med att skapa bättre förutsättningar för chefer utifrån forskningsresultaten från Chefios. Vid dagens träff berättar John Ylander mer om resultaten kring projektet, och hur dessa kan omsättas till konkret förändringsarbete för chefer inom offentlig sektor idag. 

John Ylander är professionell ledningsgruppsutvecklare som hjälper till att lyfta blicken, bygga tillit och fördjupa engagemanget i strategiska utmaningar. Han har arbetat både som managementkonsult och chefs och ledarutvecklare - senast som ansvarig för Sveriges största Executive MBA utbildning. Han har också en akademisk bakgrund i forskning kring offentlig styrning med sitt deltagande i CHEFiOS-projektet. John är vd för MTAM-Gruppen som tillhandahåller ett världsunikt ledningsgrupps- utvecklingsverktyg kallat MTAM, ett svenskutvecklat verktyg som mäter ledningsgruppers effektivitet och förmåga. Han är också seniorkonsult på INDEA, som är specialister inom verksamhetsutveckling. 

F7, Fleminggatan 7, måndagen den 28 september, kl. 09.30-12.30 

 

 

Hållbarhet, transparent ledarskap och lönsamhet 

Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen och "Årets offentliga ledare 2019" 

Chris Österlund har de senaste åren uppmärksammats för sitt arbete för ökad jämställdhet med fokus på kvinnor med utländsk härkomst via satsningen Qvinna i Botkyrka. Botkyrkabyggens arbete för ökad trygghet i miljonprogrammet har under hennes ledning flyttat fram positionerna för vad ett allmännyttigt bostadsbolag kan bidra med i samarbete med andra aktörer. Bolagets nytänkande kring miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara renoveringar har även det inspirerat andra. Chris Österlund är bolagets vd, och har blivit utnämnd till "Årets offentliga ledare", ett pris som går till en ledare, verksam som högre chef inom kommun, landsting, region eller motsvarande verksamhet. Vid dagens möte berättar Chris mer om detta arbete, och vad som krävs av en ledare för att åstadkomma de större värdena - oavsett om man verkar i privat- eller offentlig sektor. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 10 november, kl. 09.30-12.30

 

 

Hur arbetar man som chef med arbetsmiljön?  

(Gemensam träff med Altingets nätverk för arbetsmarknadspolitik)

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket 

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Det är särskilt viktigt att man som chef systematiskt arbetar med detta. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Men dagligen får vi rapporter om att arbetsmiljön brister i många verksamheter, offentliga som privata. Vad gör man för fel? Ska det vara så svårt att skapa en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, berättar mer om utmaningarna och vad som behöver göras. Detta är en gemensam träff för två nätverk, detta nätverk samt nätverket för Arbetsmarknadspolitik.  

F7, Flemingatan 7, onsdagen den 25 november. OBS: Kl. 13.00-15.30

 

 

En myndighets förändringsresa - vad krävs av ledarskapet för att förändra en hel arbetsplats? 

Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket 

Ekonomistyrningsverket har bland annat till uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet och bistår regeringen med det underlag som behövs för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Clas Olsson har varit generaldirektör för myndigheten sedan 2017 och har arbetat mycket med att förändra kulturen, med ambitionen att bli en utvecklingsinriktad myndighet i toppklass. Ekonomistyrningsverket är en av tre finalister som har möjlighet att erhålla utmärkelsen "Sveriges modernaste myndighet 2019", som delas ut i november i samband med Kvalitetsmässan. Vid dagens träff berättar han om det arbetet och vad som krävs av organisationen för att bli Sveriges modernaste myndighet. 

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 1 december 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

Med förbehåll för ändringar 

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.