Ledarskap och innovation i offentlig sektor


Kommuner, stat och regioner står inför betydande utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav på verksamheten kring innovation och digitalisering. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på genomgripande nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. 

- Hur hittar vi de nya smarta och innovativa lösningarna? 

- Hur kan vi involvera näringsliv, lokalsamhälle, och forskarvärlden - samtidigt som medarbetarna? 

- Hur hanterar vi det digitala förändringstrycket inom offentlig sektor? 

I Altingets nätverk för ledning och innovation i offentlig sektor fokuserar vi på ramarna för dagens chefer och ledare inom offentlig förvaltning. Vi diskuterar möjligheter och utmaningar mot bakgrund av de krav som ställs på chefsrollen i det offentliga idag. Genom att presentera relevanta och konstruktiva perspektiv på styrning skapar vi dialog och främjar meningsfull diskussion. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten

Som medlem får du möjlighet att bygga ett nätverk av likasinnade med samma professionella utmaningar och potentiella lösningar. Vi ventilerar utmaningar tillsammans och vrider och vänder på gemensamma problem för att hitta lösningar i gruppen. Nätverket riktar sig till chefer och ledare på både statlig-, regional- och kommunal nivå.   
 
Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm. 
 

Fast samtalsledare är Anki Udd, ledarskapsexpert och ledarutvecklare hos fackförbundet Ledarna. Ett av hennes stora fokusområden är Hållbara chefer, som handlar om vilka organisatoriska faktorer som har betydelse för att chefer ska vilja och kunna vara chefer och samtidigt må bra i sin roll. Anki bloggar om vikten av fungerande chefs- och ledarskap för framgångsrika verksamheter med engagerade medarbetare. 

Anki Udd 

 

 

 

Omorganisationer i offentlig sektor 

 

Daniel Ericsson, docent vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Daniel Ericson är docent vid Institutionen för organisation och entreprenörskap på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Under 2015-2016 utredde Daniel som sakkunnig "Förändringsprocesser i stora organisationer" för Statskontorets räkning. Här utreder Daniel frågor med utgångspunkt i offentlig sektor som: Hur lång tid tar en omorganisation? Vad kostar en omorganisation? Hur genomför man en effektiv omorganisation? Vid denna träff diskuterar han mer med nätverket kring dessa och liknande frågor. 

 

och senare samma träff 

 

Förutsättningar för offentligt ledarskap - Chefios-projektet 

Annika Härenstam, professor emerita vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet 

Hur ska en organisation se ut för att det ska gå att vara en bra chef i den? Hur påverkar organisationers förutsättningar och struktur möjligheten att göra ett bra jobb inom dem? Chefios-projektet som pågick mellan 2008 och 2014 syftade till att undersöka just detta. Forskningen handlade främst om chefsarbete i kommunala förvaltningar och fokuserade på hur arbetet organiseras och hur detta påverkar förutsättningarna att skapa goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor. Detta projekt drevs av Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, då vid Göteborgs universitet. Flera kommuner, landsting och regioner jobbar idag aktivt med att skapa bättre förutsättningar för chefer utifrån forskningsresultaten från Chefios. Vid dagens träff berättar Annika mer om resultaten kring projektet, och hur dessa kan omsättas till konkret förändringsarbete för chefer inom offentlig sektor idag. 

OBS: Denna träff är uppskjuten tills vidare. Mer info kommer.  

 

 

En myndighets förändringsresa

Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket 

Ekonomistyrningsverket har bland annat till uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet och bistår regeringen med det underlag som behövs för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Clas Olsson har varit generaldirektör för myndigheten sedan 2017 och har arbetat mycket med att förändra kulturen, med ambitionen att bli en utvecklingsinriktad myndighet i toppklass. Ekonomistyrningsverket är en av tre finalister som har möjlighet att erhålla utmärkelsen "Sveriges modernaste myndighet 2019", som delas ut i november i samband med Kvalitetsmässan. Vid dagens träff berättar han om det arbetet och vad som krävs av organisationen för att bli Sveriges modernaste myndighet. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 5 maj 2020, kl. 09.30-12.30  

 

 

Hållbarhet, transparent ledarskap och lönsamhet - i allmännyttan 

Chris Österlund, vd på det allmännyttiga bolaget Botkyrkabyggen och "Årets offentliga ledare 2019" 

Chris Österlund har de senaste åren uppmärksammats för sitt arbete för ökad jämställdhet med fokus på kvinnor med utländsk härkomst via satsningen Qvinna i Botkyrka. Botkyrkabyggens arbete för ökad trygghet i miljonprogrammet har under hennes ledning flyttat fram positionerna för vad ett allmännyttigt bostadsbolag kan bidra med i samarbete med andra aktörer. Bolagets nytänkande kring miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara renoveringar har även det inspirerat andra. Chris Österlund är bolagets vd, och har blivit utnämnd till "Årets offentliga ledare", ett pris som går till en ledare, verksam som högre chef inom kommun, landsting, region eller motsvarande verksamhet. Personen ska ha bredd som ledare, få goda referenser från kollegor och medarbetare och kunna tjäna som inspiration och förebild för andra chefer och ledare. Vid dagens möte berättar Chris mer om detta arbete, och vad som krävs av en ledare i offentlig verksamhet för att åstadkomma de större värdena. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 15 maj 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Digitalisering och ett sunt arbetsliv för chefer 

(Juni 2020. Mer info och datum kommer snart) 

 

Med förbehåll för ändringar 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.