Bostad och samhällsbyggande: södra Sverige


Den svenska bostads- och byggpolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av Sverige. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets nätverk för bostadspolitik och samhällsbyggande i södra Sverige går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi samlar här aktörer från de södra delarna av Sverige. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. Stor politisk oenighet råder alltjämt.

- Hur ska Sverige effektivast tackla bostadsbristen?

- Hur bygger vi ett hållbart samhälle för framtiden? 

- Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende?

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom bostadssektorn i södra Sverige – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vi bjuder in regeringsföreträdare, forskare, talespersoner och andra makthavare. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Utöver dessa arrangerar vi också mindre digitala träffar där vi möts helt online. Varje fysisk träff ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Köpenhamn. 

Mötesledare är Anneli Egestam, som arbetar som föreläsare, mingelcoach, mötesledare och inspiratör. Anneli har arbetat med påverkan och relationsskapande aktiviteter för Småföretagarnas Riksförbund i ett flertal år. På uppdrag av förbundet har hon har bland annat verkat i Almedalen som moderator och genomfört och filmat korta intervjuer med politiker. Anneli har sina rötter i Skåne, bor i Göteborg och verkar i hela landet. 

Anneli Egestam

  

ONLINE - Bygg- och bostadspolitiken: hur hanteras den nya verkligheten? 

 

Coronakrisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Vad ser vi framför oss inom bygg och bostad? Vilken politik vill vi se föras, och hur kan vi vända det hela till positiva förändringar och innovation framgent?

Vid denna digitala träff som kommer att äga rum via Teams, diskuterar vi utmaningar och möjligheter med fokus på nätverkets deltagare. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och förhoppningsvis även snart i verkligheten. 

Teams, fredagen den 9 juni kl. 10:00- ca 11:30

 

 

Kommittén för modernare byggregler - hur behöver byggreglerna förändras och uppdateras? 

Anna Sander, utredare Kommittén för modernare byggregler och enhetschef för Mark och exploatering i Uppsala kommun

Olika tolkningar av Boverkets byggregler (BBR) sker både mellan kommuner, inom kommuner och mellan kommuner och byggherrar. Det är svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Kommittén för modernare byggregler (SOU 2019:68) utsågs i början av 2017 och avslutade sitt arbete i december 2019. Deras uppgift har varit att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa ökad konkurrens inom byggsektorn. Anna Sander är en av två utredare som tittat på detta, och gästar idag nätverket för att berätta mer om slutsatserna av utredningen. Boverkets byggregler behöver reformeras och förtydligas för att möjliggöra byggandet av fler och flexiblare bostäder. Moderna byggregler ska bidra till ett samhällsbyggande som håller över tid, minskar miljöpåverkan och tillgodoser behovet av bostäder med bra kvalitet för olika inkomstgrupper, säger Anna Sander. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, Köpenhamn, fredagen den 25 september 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Framtidens boende - Tre exempel på nytänkande

Hållbara hem för alla 

Marcus Hedman, produktchef på BoKlok 

BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och Ikea. Ambitionen är att bygga hållbara hem till ett lågt pris för alla. De bygger ca 1200 bostäder per år, men kan samtidigt bygga hållbart med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. Marcus Hedman, chef Produkt på BoKlok, gästar nätverket för att berätta mer om BoKloks satsningar på hållbar utveckling av sina bostäder, prata om möjligheter inom byggindustrin och smarta val för byggande. Marcus kommer att lyfta specifika exempel och diskutera med publiken om hur framtidens boende egentligen skulle kunna se ut?

och 

Framtidens studentbostäder 

Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska hus

Hur ska vi utforma hållbara studentbostäder för framtiden? Akademiska Hus driver ett aktivt arbete för att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till campusområden runt om i landet. De har nu tillsammans med en rad branschkollegor dragit igång ett omfattande samverkansprojekt för att få svar på hur vi i framtiden ska utforma olika former av delat boende så att de blir så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Susanne Malmgren är chef för studentbostäder på Akademiska Hus. I dubbel bemärkelse strävar vi efter att utveckla innovativa campus och boendemiljöer för våra studenter och forskare. Dels genom att arbeta med resurseffektivitet och smarta lösningar och dels att, genom strategisk samverkan, arbeta för utveckling och implementering av innovation som bidrar till en hållbar utveckling, säger Susanne. På dagens möte berättar hon mer om detta samverkansprojekt.  

och 

Resurs- och energismart byggande för både studenter och forskare - HSB Living Lab 

HSB Living Lab i Göteborg 

Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag att gestalta sig? Detta vill HSB ta reda på med sitt "HSB Living Lab". I nära samarbete mellan människor, forskare och näringsliv skapar de framtidens boende i tredje generationens Living Lab. HSB Living Lab är en världsunik arena där man utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Den flyttbara byggnaden, som finns på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, är mycket mer än ett hus – det är ett levande laboratorium där man kan forska på ett sätt som aldrig gjorta förut.  Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare och på bottenplan finns samverkanslokaler med bland annat kontor, konferensrum och showroom för forskningsprojekt. Ansvariga för projektet berättar idag mer om detta. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, Köpenhamn, tisdagen den 13 oktober 2020, kl. 09.30-12.30

 

Byggande för unga - hur kommer man in på bostadsmarknaden som ung idag? 

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen 

Undersökningar visar att unga, precis som andra grupper, i hög utsträckning vill äga sin bostad. För många tycks den drömmen allt svårare att uppnå, särskilt i starka arbetsmarknadsregioner. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) gör årligen en stor undersökning riktad till unga om hur de vill bo, kombinerat med hur deras föräldrar ser på sina möjligheter att hjälpa till. Hur sänker man trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden? Och hur bygger man bäst för unga och studenter, en kanske inte lika köpstark kundgrupp? Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, berättar och diskuterar med nätverket om konsekvenserna av kreditrestriktionerna på bostadsbyggandet och ungas väg in på bostadsmarknaden. 

BLOX, Bryghusgade 1473, Köpenhamn, fredagen den 20 november 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Arkitektur för hållbara samhällen 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket

Helena Bjarnegård har av Boverket utnämnts till Sveriges första riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet. Hon är även ordförande för Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade 2017 - som ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Helena inleder nätverkssäsongen genom att berätta mer om hur vi skapar goda livsmiljöer för människor som påverkar deras livsmiljö och vardag, och arkitekturens roll i att möta de stora samhällsutmaningarna. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, Köpenhamn, fredagen den 11 december 2020, kl. 09.45-12.30. 

 

 

Hur kan byggbranschen bli mer effektiv? 

Mikael Anjou, författare och tidigare vd på Einar Mattsson

Hur kan byggsektorns lönsamhet och innovationskraft öka? Hur kommer man tillrätta med problematiska strukturer som medför ineffektivitet? Mikael Anjou är har skrivit debattboken "Den ineffektiva byggbranschen" där han gör upp med byggbranschen i Sverige och uppmanar alla till att tänka nytt. Bolagen, politiken och arbetsmarknadens parter - alla är fast i problematiska strukturer som behöver brytas för att branschen ska bli mer effektiv, menar Mikael. På det andra nätverksmötet gästar han nätverket och diskuterar med deltagarna kring kollektivavtal, upphandlingsstandarder, produktutveckling, innovationskraft och mycket mer. 

Mikael Anjou har varit vice koncernchef och ansvarig för alla operativa enheter inom Einar Mattsson AB, Stockholms Stads största privata bostadsfastighetsägare och en av de större bostadsprojektutvecklarna och bostadsförvaltarna i regionen. Idag arbetar Mikael som rådgivare i förändringsarbete i egna bolaget Förändringstid.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 Köpenhamn, fredagen den 29 januari 2021, kl. 09.30-12.30

 

Med förbehåll för ändringar

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se 

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Om du är osäker på något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.