Bostadspolitiskt nätverk


Den svenska bostadspolitiken är idag en betydande källa till konflikt i många delar av Sverige. Bolånetak, marknadshyror, amorteringskrav och skenande priser på bostadsmarknaden - olika aktörer har sin egen syn på hur vi ska komma tillrätta med de problem som finns. 

I Altingets bostadspolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Här har vi tid med nyanserna och diskuterar från olika vinklar vägen framåt för svenskt boende. Vi sätter fokus på frågor och problem som är gemensamma för den privata och offentliga sektorn på bostadsmarknaden idag. En betydande bostadsbrist i framför allt storstadsregionerna innebär att många olika viljor behöver samspela för att lösningar ska kunna nås. Stor politisk oenighet råder alltjämt.

- Hur ska Sverige effektivast tackla bostadsbristen?

- Hur ska unga, studenter och nyanlända få möjlighet till eget boende?

- Och hur ska vi bygga så att landets alla invånare kan garanteras bostad utan att behöva bli utlämnade åt en otrygg andrahandsmarknad? 

Vi erbjuder ett förtroligt forum där nyckelaktörer med likartade professionella utmaningar och lösningar kan utbyta erfarenheter, nätverka och diskutera. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom bostadssektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vi bjuder in regeringsföreträdare, forskare, talespersoner och andra makthavare. Vid nätverkets träffar finns möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Utöver dessa anordnar vi även mindre nätverksmöten som sker online. Varje fysiskt tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning. Utöver detta så anordnar vi även kortare träffar online som sker helt digitalt. 

Samtalsledare är Sandra Ahlstrand, som tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet. I dag jobbar Sandra som moderator och föreläsare. 

 

Sandra Ahlstrand

 

Programmet uppdateras regelbundet nedan. 

 

NYTT: 

ONLINE - hur hanterar vi den nya verkligheten?

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via Teams. Vi kommer att dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i verkligheten. 

Teams, fredagen den 24 april kl. 10.00-11.00 

 

 

ONLINE - Bygg- och bostadspolitiken efter corona? 

Vad ser vi framför oss inom bygg och bostad efter corona? Vilken politik vill vi se föras, och hur kan vi vända det hela till positiva förändringar och innovation framgent? Vid denna digitala träff som kommer att äga rum via Zoom eller Teams, diskuterar vi med fokus på nätverkets deltagare. 

Zoom, tisdagen den 9 juni kl. 10.00-11.30. 

 

 

Hösten 2020: 

Hur återstartar vi efter corona? - workshop med fokus på nätverkets deltagare 

Vid detta tillfälle fokuserar vi endast på nätverkets deltagare, i en workshop tillsammans. Vi dryftar utmaningar och möjligheter med den nya situationen vi befinner oss i, för bygg- och bostadsaktörer. Vad ser vi för nya möjligheter och lösningar? Vad prioriterar vi, och går vi till väga? Deltagarna uppmuntras att dela med sig av egna frågor och reflektioner för diskussion och utbyte med hela gruppen. 

F7, Fleminggatan 7, preliminärt september, datum meddelas snart, kl. 09.30-12.30

 

 

Kommittén för modernare byggregler - hur behöver byggreglerna förändras och uppdateras? 

Anna Sander, utredare Kommittén för modernare byggregler och enhetschef för Mark och exploatering i Uppsala kommun

Olika tolkningar av Boverkets byggregler (BBR) sker både mellan kommuner, inom kommuner och mellan kommuner och byggherrar. Det är svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Kommittén för modernare byggregler (SOU 2019:68) utsågs i början av 2017 och avslutade sitt arbete i december 2019. Deras uppgift har varit att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa ökad konkurrens inom byggsektorn. Anna Sander är en av två utredare som tittat på detta, och gästar idag nätverket för att berätta mer om slutsatserna av utredningen. Boverkets byggregler behöver reformeras och förtydligas för att möjliggöra byggandet av fler och flexiblare bostäder. Moderna byggregler ska bidra till ett samhällsbyggande som håller över tid, minskar miljöpåverkan och tillgodoser behovet av bostäder med bra kvalitet för olika inkomstgrupper, säger Anna Sander. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 7 okt , kl. 09.30-12.30 

 

 

Generationssveket - hur ska unga få en chans att ta sig in på bostadsmarknaden? 

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Den hyrda bostadsmarknaden:

Bostadsbristen bland unga ökar. Kraven på anställningsform och inkomst stänger ute många från att köpa eller hyra en bostad i första hand. Andelen unga som tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna eller tvingas till osäkra boendeformer i andra eller t.o.m. tredje hand - blir allt högre. Hur ska vi säkerställa att den unga generationen har någonstans att bo i framtiden? Hur kan vi få en bostadspolitik för alla? Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand, berättar och diskuterar med nätverket om bostadsbrist, hyressättning och byggpriser.   

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, är bransch- och intresseorganisation för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder över hela Sverige. 

 

och senare på samma tema

 

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen 

Den ägda bostadsmarknaden:

Undersökningar visar att unga, precis som andra grupper, i hög utsträckning vill äga sin bostad. För många tycks den drömmen allt svårare att uppnå, särskilt i starka arbetsmarknadsregioner. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) gör årligen en stor undersökning riktad till unga om hur de vill bo, kombinerat med hur deras föräldrar ser på sina möjligheter att hjälpa till. Hur sänker man trösklarna in på den ägda bostadsmarknaden? Och hur bygger man bäst för unga och studenter, en kanske inte lika köpstark kundgrupp? Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, berättar och diskuterar med nätverket om konsekvenserna av kreditrestriktionerna på bostadsbyggandet och ungas väg in på bostadsmarknaden. 

 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Bostadspolitik och bostadsförsörjning - ur kommunernas perspektiv 

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad, SKR 

Befolkningsökningen i Sverige har lett till en större efterfrågan på bostäder. Den förnyade bostadsförsörjningslagen förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, och ställer krav på att varje kommun utifrån nationella och regionala mål ska planera för bostadsförsörjningen. Men samtidigt styr inte kommunerna ensidigt över utvecklingen på bostadsmarknaden, utan den behöver ske i samverkan med andra aktörer som fastighetsägare och byggherrar. Hur går arbetet kring detta för Sveriges kommuner? Vilka utmaningar och problem ställs de inför? Får alla en bostad?

Ann-Sofie Eriksson är sektionschef på avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad på SKR. Vid nätverkets femte träff diskuterar Ann-Sofie med nätverket kring kommunernas roll och ansvar för bostadsförsörjningen. 

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 5 november 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Arbetsmiljö och arbetsvillkor i bygg- och bostadsbranschen 

 

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket, och Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, representerar Fair Play Bygg 

Byggbranschen har förändrats kraftigt sedan gränserna öppnats upp för arbetskraften i Europa. Svart arbetskraft, mutbrott och misskötta byggarbetsplatser är tyvärr vanligt idag. Samtidigt går allt fler byggaktörer samman för att verka för sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på våra byggarbetsplatser. Hur står det till med arbetsmiljö och arbetsvillkor inom bostads- och byggbranschen? Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem medverkar på dagens nätverksmöte, och diskuterar med deltagarna kring detta utifrån Arbetsmiljöverkets horisont. 

Deltar gör även Tomas Kullberg, som är ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland. Tomas representerar även Fair Play Bygg, som stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 25 november 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Debatt: Hur kan byggbranschen bli mer effektiv? 

Mikael Anjou, författare och tidigare vd på Einar Mattsson

Hur kan byggsektorns lönsamhet och innovationskraft öka? Hur kommer man tillrätta med problematiska strukturer som medför ineffektivitet? Mikael Anjou har skrivit debattboken "Den ineffektiva byggbranschen" där han gör upp med byggbranschen i Sverige och uppmanar alla till att tänka nytt. Bolagen, politiken och arbetsmarknadens parter - alla är fast i problematiska strukturer som behöver brytas för att branschen ska bli mer effektiv, menar Mikael. På dagens nätverksmötet gästar han nätverket och diskuterar med deltagarna kring kollektivavtal, upphandlingsstandarder, produktutveckling, innovationskraft och mycket mer. 

Mikael Anjou har varit vice koncernchef och ansvarig för alla operativa enheter inom Einar Mattsson AB, Stockholms Stads största privata bostadsfastighetsägare och en av de större bostadsprojektutvecklarna och bostadsförvaltarna i regionen. Idag arbetar Mikael som rådgivare i förändringsarbete i egna bolaget Förändringstid.

F7, Fleminggatan 7,  januari 2021, datum meddelas snart, kl. 09.30-12.30 

 

 

Med förbehåll för ändringar 

 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta oss gärna på natverk@altinget.se  

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.