Strategisk projektledning - med Bo Tonnquist


Ny utbildning i samarbete med Bo Tonnquist 

- Driv verksamheten framåt med hjälp av strategisk projektledning

 

Projektledning är ett område som hela tiden utvecklas. Traditionella metoder och organisationsformer utmanas av nya arbetssätt. De som hävdar att projekt kommer försvinna som arbetsform har med största sannolikhet fel, projekten blir hela tiden fler. I en tid då utvecklingen går snabbare än någonsin blir det svårare och svårare att navigera i projekt, få dem att nå mål och uppnå de förväntade resultaten. 

Strategisk projektledning handlar om hur man använder projekt för att driva verksamhetsutveckling, genomföra kunduppdrag och tillgodose interna behov. Fokus ligger vid styrning från ett ledningsperspektiv. Altinget erbjuder nu en helt ny utbildning med fokus på just strategisk projektledning, i samarbete med Bo Tonnquist. 

 

 

Kursledaren Bo Tonnquist 

Bo Tonnquist är författare till flera böcker inom projektledning som används av universitet, högskolor och utbildningsföretag. Han har flera års erfarenhet inom projektledning och verksamhetsutveckling både i Sverige och internationellt. Han är flitigt anlitad som föreläsare och konsult med fokus på projektbaserade arbetssätt och agila metoder.

 

Upplägg: 

Kursen ges som tre heldagar. Två dagar i följd samt ett (1) uppföljande undervisningstillfälle. Vi bjuder på gemensam lunch vid träffarna. 

 

Tid: 28 april 2022 (kl. 10-16), 29 april 2022 (kl. 10-16) samt ett tredje tillfälle den 12 maj, kl. 10-14.30. 

Plats: Konferenslokalerna F7 Möten & Konferens, på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det går även bra att delta digitalt om du så önskar. 

Pris: 16.995 kr exkl. moms (Alumner 12.995 kr) 

 

 

Syfte: 

Syfte med kursen strategisk projektledning är att skapa kunskap och förståelse för hur en effektiv projektledning skapar möjligheter att uppnå strategiska verksamhetsmål genom styrning och ledning av interna och externa projekt och uppdrag. 

 

 

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska deltagarna ha fått ökad kunskap om:

 • Projektmetodikens grunder och agila metoder
 • Vad en projektmodell är och hur den tillämpas
 • Hur projekt initieras, planeras, genomförs och avslutas
 • Intressenthantering och riskhantering
 • Hur en effektiv projektorganisation bör se ut
 • Hur effektiva team sätts samman och utvecklas
 • Metoder och verktyg för att planera och följa upp projekt

 

 

Program - tre heldagar: 


Under kursen varvas teoripass med praktiska övningar, självskattningstester och diskussioner om hur de olika kursavsnitten kan tillämpas i deltagarnas egna verksamhet. Kursen genomförs på tre dagar fördelade på två seminarier (2 + 1 dag).

 

-----------------------------------------------------

Dag 1: Torsdagen den 28 april 2021, kl. 10.00-16.00

------------------------------------------------------

 

Projekt som arbetsform

 • Projektets koppling till verksamhetens övergripande mål
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och leveranser
 • Portfölj- och programhantering
 • Agila metoder – kanban, scrum och SAFe
 • Definition av projekt 

 

Initera projekt

 • Prioritera och välja projektidé
 • Projektet bakgrund, syfte (effektmål) och mål (produktmål)

 

Projektets organisation

 • Projektorganisationen – roller, ansvar och befogenheter
 • Gruppens sammansättning – beteendestilar

 

 

--------------------------------------------------

Dag 2: Fredagen den 29 april 2021, kl. 10.00-16.00

--------------------------------------------------

 

Förstudien

 • Projektets omfattning och avgränsningar (WBS)
 • Kravhantering – ta fram och prioritera krav
 • Nulägesanlys
 • Intressenternas olika förväntningar på projektet
 • Kommunikationsplan
 • Identifiera och välja lösning
 • Nyttovärdering
 • Välja metod för genomförandet – klassiskt eller agilt
 • Projektets grovplan - den logiska nätplanen 

 

Utveckla projektgruppen

 • Team eller bara en grupp?
 • Grupprocessen
 • Situationsanpassat ledarskap

 

 

----------------------------------------------------

Dag 3: Torsdagen den 12 maj, kl. 10.00-14.30. 

----------------------------------------------------

 

Planera projekt

 • Planeringskedjan
 • Ta fram en fungerande tidsplan (Ganttschema)
 • Bedöma tid- och resursbehov
 • Kritiska linjen
 • Planera resurser
 • Skapa en periodiserad budget

 

Risker och kvalitetssäkring

 • Riskidentifiering och riskbedömning
 • Ändringshantering

 

Genomföra projekt

 • Följa planen och avvikelsehantering
 • Löpande uppföljning och rapportering
 • Överlämning av resultat
 • Leverans och godkännande

 

Avsluta projekt och hämta hem nyttan

 • Utvärdering av projektet
 • Ständiga förbättringar
 • Nyttorealisering

 

Leda projektteamet

 • Feedback som verktyg att utveckla teamet
 • Konflikthantering

 

 

 

 

Praktisk information: 

Utbildningen består av tre kurstillfällen där du lär dig allt om strategisk projektledning. Fika och lunch serveras i samband med kursens träffar. Det finns möjlighet att delta digitalt om kursdeltagarna så önskar. Vi vidtar självklart alla försiktighetsåtgärder för att minska eventuell smittspridning av covid-19. Avstånd mellan deltagarna brukas och handsprit kommer att finnas i lokalerna. 

 

 

Strategisk projektledning - med Bo Tonnquist

Vi erbjuder en utbildning där du lär dig: 

På denna kurs kommer du att lära dig hur rätt strategisk utgångspunkt leder till framgångsrika projekt som skapar önskade resultat. Projektledning kräver rätt utgångspunkt och strategisk styrning - det ledningsramverk vi använder för att uppnå just en bra projektledning. 

Under kursen får du verktyg till kärnan i all framgångsrik projekt- eller programledning. Vi tränar förståelse och synlighet för projektets strategiska bidrag - strategisk projektledning - så att du uppnår den nödvändiga helhetsblicken. 

 

Målgrupp: 

 • Projektledare eller -ansvariga 
 • Projektbeställare
 • Chefer och ledare på alla nivåer 
 • Medlemmar i styrgrupper/styrelser

 

Kursen vänder sig till både till erfarna projektledare som vill komplettera sina kunskaper och dig som ska genomföra ditt första projekt. Kursen är också lämplig för chefer som har rollen projektbeställare och alla som ingår i styrgrupper eller som arbetar med den strategiska utgångspunkten för projektledning i organisationen. 

 

 

Kurslitteratur: 

Som kurslitteratur används böckerna "Projektledning", Sanoma Utbildning upplaga 8 och "Projektledning - Övningsbok"; Sanoma Utbildning upplaga 5; av Bo Tonnquist.

 

  

 

 

ANMÄLAN:

 

Fyll i formuläret nedan för att säkra Din plats nu - eller kontakta kursansvarige Isabella Järnstad för personlig vägledning på isabella@altinget.se eller tel. 0735-29 83 59. Välkommen!

 

 

Registrering

Faktureringsadress

Fyll i om faktureringsadressen är annorlunda