Fördjupade insatser mot trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar