Domstolarna ska bli mer digitala

I en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar