MED: Gör om arbetsmarknadspolitiken i grunden

DEBATT. Lägg ned Arbetsförmedlingen, låt medlemmarna finansiera arbetslöshetskassorna, och gör arbetsmarknaden mer flexibel,  skriver Lennart Göranson för Medborgerlig Samling (MED). 

Av: Lennart Göranson
Marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

Sverige har genomgått en rad förändringar de senaste decennierna. En av följderna är att arbetsmarknadspolitiken inte längre levererar.

Den första förändringen är att gamla människor blir allt äldre och att unga människor träder in i arbetslivet allt senare. I mitten av ålderspyramiden finns de som producerar det som vi alla ska konsumera. Den delen av befolkningen har minskat.

Mer sofistikerat 

Den andra förändringen är att arbetslivet blir mer sofistikerat. Andelen som saknar den utbildning och erfarenhet som den svenska arbetsmarknaden kräver ökar i befolkningen. Det kan vara utlandsfödda som kommit till Sverige som vuxna utan rätt förutsättningar i bagaget. Det handlar också om människor som genomgått den svenska skolan utan att ha tillgodogjort sig de kunskaper som krävs för att bli anställningsbar. Dessa grupper har mycket svårt att få jobb, trots att många branscher har stor brist på arbetskraft.

En tredje förändring är att mänsklig arbetskraft ersätts av maskiner i allt högre grad. Först ersattes den fysiska prestationen, med maskiner från ”Spinning Jenny” till industrirobotar. Sedan automatiserades rutinartade beräkningar och liknande enklare arbetsuppgifter i den första datoriseringsvågen. Nu och i framtiden kommer många högkvalificerade intellektuella arbetsuppgifter också att försvinna från arbetsmarknaden genom utnyttjandet av artificiell intelligens.

Dessa tre strukturförändringar påverkar alla arbetsmarknadspolitiken.

Socialdemokratins signum

Den nuvarande svenska arbetsmarknadspolitiken bär socialdemokratins signum. Den har lönearbetet som helt dominerande arbetsmodell, vilket har format uppbyggnaden av institutioner och regelverk. Fokus ligger på att skydda dem som är ”innanför” och har ett anställningskontrakt. Den andra sidan av myntet är att systemet reser murar mot dem som inte omfattas. Resultatet har blivit en arbetsmarknad som brister i flexibilitet, som samtidigt låser inne och låser ute, och därför berövar alltför många människor möjligheten till försörjning genom eget arbete. Denna modell har aldrig heller ifrågasatts av Alliansen. Det blev en halvhjärtad reform av a-kassorna medan LAS fick vara kvar som helig ko.

Medborgerlig Samling vill förändra den nuvarande arbetsmarknadspolitiken i grunden och begär därför väljarnas förtroende i höstens val till riksdagen.

Avskaffa Arbetsförmedlingen

Vi vill avskaffa Arbetsförmedlingen, eftersom den inte längre förmedlar riktiga jobb, utan främst administrerar olika ”arbetsmarknadspolitiska program” där värdet för den enskilde dessutom är tveksamt. Privata aktörer är betydligt bättre på att förmedla kontakten mellan arbetsgivare och friska arbetslösa. När det gäller ansvaret för att hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete bör det läggas över på Försäkringskassan och Samhall bör ges en förstärkt roll att hjälpa den som har det särskilt svårt att få ett ordinarie jobb.

Arbetslöshetskassorna bör finansieras av medlemmarna och inte, som nu, till största delen av skattemedel. Anslutningen till en arbetslöshetskassa bör bli obligatorisk, men den anställde ska fritt få välja a-kassa och självrisknivå.

Inspiration från Danmark

Arbetsmarknaden måste bli mer flexibel genom att lönenivån fastställs mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan extern inblandning. Stridsåtgärder för att tvinga ett företag att teckna kollektivavtal bör förbjudas. LAS behöver reformeras ordentligt, gärna med inspiration från den danska flexicurity-modellen.

Hand i hand med en ny arbetsmarknadspolitik föreslår Medborgerlig Samling ett politiskt program för företagande som sänker företagens kostnader för skatter och sociala avgifter och förenklar regelverket för att starta och driva näringsverksamhet. På det sättet prioriterar vi ökad sysselsättning i osubventionerade arbeten i stället för den nuvarande fokuseringen på en bidragsmodell som visat sig inte fungera.

Det är bråttom

Det brådskar att ändra kurs för arbetsmarknadspolitiken. Nuvarande modell är inte hållbar, varken för samhällsekonomin eller för dem som är föremål för arbetsmarknadspolitikens insatser. I det längre perspektivet vill Medborgerlig Samling se ett samhälle där alla som har förmågan att arbeta ges möjlighet att bidra till samhällets produktion. Det är nödvändigt att förbättra förutsättningarna också för andra alternativ än anställning. Det måste bli lättare att försörja sig genom att i egen regi utföra tjänster och bedriva handel utan att mötas av dagens ekonomiska trösklar och byråkratiska hinder.

Det hög tid att rusta för framtiden och lägga grunden för en politik med helt annan inriktning, En politik som ger alla som kan möjlighet att arbeta utan statliga bidrag. 

Forrige artikel "Så blir svenska innovationer globala exportframgångar" Næste artikel Regeringen har svikit Sveriges studenter Regeringen har svikit Sveriges studenter
TCO kan snart gå om LO

TCO kan snart gå om LO

INTERVJU. Tillströmningen av medlemmar till TCO ökar medan LO:s medlemsantal minskar. Peter Hellberg, ledamot i TCO, menar att hårt arbete med modernisering och anpassning till arbetsmarknadens villkor är nyckeln till utveckling.