LO-ekonom om las: Behövs rationell politik – inte liberala luftslott

DEBATT. Få löntagare på svensk arbetsmarknad uppfattar nog att de har för mycket anställningstrygghet. Ändå vill Centerpartiet genomföra en kraftig maktförskjutning som kommer göra det väsentligt lättare att säga upp folk, skriver Torbjörn Hållö, LO.

Torbjörn Hållö
Ekonom, LO


Sverige har en välfungerande arbetsmarknad. Innan krisen slog till hade vi högst sysselsättning i EU, få arbetsmarknadskonflikter och därtill reallöneökningar. Den starka arbetsmarknaden har existerat samtidigt som relativt stora grupper med svag utbildningsbakgrund, dominerat av utrikes födda, har haft svårt att etablera sig.

Utrikes föddas höga arbetslöshet har i flera år använts av starka ekonomiska intressen för att ”motivera” försämrad anställningstrygghet på svensk arbetsmarknad. Men att utrikes födda dominerar bland arbetslösa är naturligtvis inte ett resultat av att svenska löntagare har det för bra.

Spreds till etablerade grupper

Svensk arbetsmarknad är avancerad och det ställs stora krav på de anställdas humankapital, även i yrken med lägre formella krav. Att arbetslösheten alltmer har kommit att domineras av utrikes födda är en spegelbild av att Sverige under stora delar av 2000-talet har bedrivit en liberal invandringspolitik, där många av migranterna har haft kort utbildning.

I och med covid-19 och den följande ekonomiska krisen så sprider sig arbetslösheten till mer etablerade grupper. 

Arbetslösa med gymnasieutbildning stod för ungefär hälften av ökningen av antalet inskrivna arbetslösa. Antalet arbetslösa som var födda utomlands ökade med 30 000 personer under perioden april 2019 till april 2020. Men samtidigt steg antalet inrikes födda arbetslösa med 51 000. Därmed sjönk andelen arbetslösa som var födda utomlands från 58 till 54 procent.

Åtgärder

Arbetslöshetens sammansättning är av betydelse för vilken typ av policy som är mest lämplig.

  1. Fortsätt motverka ”tudelningen”: Utrikes födda och andra grupper med kortare utbildning minskar som andel men fortsätter att öka i antal bland de arbetslösa. Dessa personer behöver fortsatt riktade insatser. Det talar för att fortsätta försöka få plats kollektivavtalslösningen ”Etableringsjobb”. Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken bör utforma insatser för att stärka dessa gruppers humankapital.

  2. Bejaka strukturomvandling: Många av de som nu blir arbetslösa har arbetat inom sektorer som går igenom en strukturomvandling, till exempel fysisk handel. Här behövs politik för att hjälpa dessa personer att yrkesväxla. En kraftig utbyggnad av utbudet av utbildningsplatser till LO-yrken med goda arbetsmarknadsutsikter är lämpligt. För att få betydande volymer så bör goda möjligheter finnas att studera med arbetsmarknadspolitisk ersättning.

  3. Håll kvar löntagarna på arbetsmarknaden: Att många som nu blir arbetslösa har god förankring på arbetsmarknaden talar för att intensifierade förmedlingsinsatser är effektivt. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ges goda förutsättningar och inte behöver ägna kraft åt liberala luftslott. Att många löntagare är korttidspermitterade och därmed i flera fall befinner sig i en gråzon mellan arbete och arbetslöshet talar för att betydande kompetensinsatser riktas till denna grupp.

Kraftig maktförskjutning

Sverige befinner sig mitt i en djup arbetslöshetskris. Jag tror få löntagare på svensk arbetsmarknad uppfattar att de nu under krisen har haft för mycket anställningstrygghet. Tvärtom är många på goda grunder oroliga för sitt jobb.

Att försämra anställningstryggheten för löntagare som jobbar hårt och är etablerade på svensk arbetsmarknad kommer inte på något sätt att underlätta arbetsmarknadsetableringen för personer som lider av brist på de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på svensk arbetsmarknad.

Trots detta vill Centerpartiet genomföra en kraftig maktförskjutning på arbetsmarknaden som kommer göra det väsentligt lättare för arbetsgivare att säga upp folk.

Nu behöver en rationell arbetsmarknadspolitik rullas ut för att hantera den arbetslöshetskris vårt land står inför – inte liberala antikverade luftslott.

Forrige artikel Akavia: Lärosätena – sträck ut en hand till permitterade akademiker Akavia: Lärosätena – sträck ut en hand till permitterade akademiker Næste artikel Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät Forskare: Ingen vinner på att gigarbetare saknar skyddsnät
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.