Debatt

Innovationsföretagen: Framtidens arbetsliv kräver politiska åtgärder

Även om vi inte längre kallar covid-19 för pandemi, så har det förändrat vårt arbetsliv i grunden. Men trots det har regelverken förblivit desamma, skriver Innovationsföretagen, som i en färsk rapport pekar ut de mest nödvändiga reformerna på arbetsmarknaden.

Även befintliga medarbetare utgår idag från att digitala möten är ett komplement till de vanliga mötesrummen.
Även befintliga medarbetare utgår idag från att digitala möten är ett komplement till de vanliga mötesrummen.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Innovationsföretagen har tagit fram rapporten ”Från fruktkorg till fest, frihet och förnyelse” som sätter in förändringarna i ett större sammanhang, vi pekar även ut de regelverk som är i störst behov av reformer.

För Innovationsföretagens medlemmar – kunskapsintensiva tjänsteföretag, ofta med teknisk specialisering – var kontoret den naturliga platsen för att utföra jobbet, även om både resor och hemmakontor självfallet kompletterat bilden sedan länge.

Flexibelt arbetssätt ses som självklart

Numera är läget radikalt annorlunda. Alla som försökt rekrytera ny personal vittnar om att ett flexibelt arbetssätt ses som något helt självklart hos nya medarbetare. Men även befintliga medarbetare utgår idag från att digitala möten är ett komplement till de vanliga mötesrummen.

Detta leder till en mängd möjligheter – men också utmaningar. Kulturer och ledarskap påverkas och behöver hanteras av företagsledningar. Marknaden för kontor, hotell och andra traditionella mötesplatser kommer att ändras. Kollektivavtalen kan behöva ses över, vilket blir en fråga för arbetsmarknadens parter.

Politiken har en nyckelroll

Men politiken har en nyckelroll i den här utvecklingen. Många regelverk är idag anpassade för en traditionell syn på arbete och fritid, som hindrar en omställning till ett modernt arbetsliv.

För att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft, fortsätta vara ett av världens mest innovativa länder och kunna attrahera kompetens från hela världen behöver vi ha regelverk som gör det möjligt att arbeta flexibelt. Tre områden står ut som extra angelägna att politiken adresserar.

1: Se över reglerna för förmånsbeskattning

Många av Innovationsföretagens medlemmar har under de gångna åren arbetat på distans och successivt anpassat sin arbetsmiljö efter behov. Detta har i många fall fungerat överraskande bra och våra medlemmar utgår från att det flexibla arbetssättet är här för att stanna. Men denna flexibilitet krockar med många skatteregler, försäkringar och andra strukturer som byggdes för ett samhälle där produktion skedde på givna platser vid givna tidpunkter. Politikerna behöver därför omgående se över regelverken för förmånsbeskattning och avdragsrätt vad gäller arbetsutrustning.

2: Individanpassa arbetsmiljölagstiftningen

En stor utmaning för våra medlemmar gäller arbetsmiljöfrågorna. Dagens arbetsmiljölagstiftning ställer krav på att arbetsgivare ska ansvara för anställdas arbetsmiljö även om de arbetar på distans. Men utvecklingen de senaste åren har visat hur orimligt detta synsätt är. Reglerna behöver bli alltmer individanpassade, där ansvaret för arbetsmiljöfrågorna i större utsträckning delas mellan arbetstagare och arbetsgivare.

3: Inled en översyn av skattesystemet

Nuvarande skattesystem är utformat efter en gammal syn på vad arbete egentligen är och hur det bedrivs. De nya förutsättningarna utmanar befintliga lagar och regler, höga skatter på arbetsinkomster och höga arbetsgivaravgifter har blivit ett hinder för innovation och internationell konkurrens. Skattesystemet är i akut behov av en översyn.

Regeringen måste göra läxan

Framtidens arbetsliv kräver mer av oss alla. I Innovationsföretagens rapport belyser vi flera av de drivkrafter som driver utvecklingen och de vägval som vi står inför.

Rapporten visar tydligt hur angeläget det också är att politiken bidrar från sitt håll för att ska kunna drar nytta av lärdomarna från pandemin. Det krävs också för att Sverige ska kunna fortsätta vara en ledande kunskaps- och innovationsnation. Efter höstens val måste regeringen göra sin del av läxan.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00