Eklund (L): Skapa en mer gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen

DEBATT. Liberalerna bör arbeta aktivt för att skapa en mer integrerad arbetsmarknad i Norden, skriver Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne.

Louise Eklund (L)
Regionråd, Region Skåne

 

I dag inleds Liberalernas landsmöte. Liberaler från hela landet samlas i Västerås för att under tre dagar diskutera politik och staka ut riktningen för Sveriges liberala parti. Vi liberaler är övertygade om att de utmaningar vårt land står inför kan mötas med liberal politik – en politik som bryter utanförskapet, knäcker gängbrottsligheten och tar krafttag för att klara omställningen till ett grönt och fossilfritt samhälle.

Högre än rikssnittet

Från skånskt håll kommer vi bland annat att lyfta fram behovet av en målmedveten och effektiv arbetsmarknadspolitik som sänker trösklar och stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.

Skåne är i dag delat. Arbetslösheten är högre än rikssnittet och alltför många skåningar behöver ekonomiskt stöd. Samtidigt skriker de skånska företagen och den offentliga sektorn efter personal. Några bristyrken är bland annat lärare, ingenjörer och byggnadsarbetare.

Integrerad arbetsmarknad

Det brådskar att få på plats reformer för att säkra kompetensförsörjningen och minska arbetslösheten. Drivkrafterna att utbilda sig och skaffa ett jobb måste öka och kostnaden att anställa måste minska. Mycket av detta är redan Liberalernas politik och en del genomförs inom ramen för januariavtalet. Men det finns mer att göra.

Vi menar att Liberalerna bör arbeta aktivt för att skapa en mer integrerad arbetsmarknad i Norden. I gränsregioner som Skåne skulle det göra stor skillnad.

Anpassa lagar och regler

Det har snart gått 20 år sedan Öresundsbron invigdes. Sedan dess har flera gränshinder undanröjts och samarbetet mellan Sverige och Danmark är i dag mycket starkt. Men för att Öresundsregionen ska nå sin fulla potential måste relationerna över sundet breddas och fördjupas. Det handlar bland annat om satsningar på infrastruktur och en ny Öresundsförbindelse. Men det handlar också om att anpassa lagar och regler så att de främjar en mer gemensam arbetsmarknad.

Ett exempel: Lagstiftningen om arbetsmarknadspolitiska program kräver att den som anordnar en arbetspraktik eller kurs måste vara en svensk juridisk person. Detta innebär att Arbetsförmedlingen inte har möjlighet att anvisa svenska arbetssökande på praktik eller kurs i Danmark. Däremot kan danskar som söker jobb gå kurs i Sverige och behålla sitt stöd.

Lagändring behövs

Det är olyckligt att svenska jobbsökande inte har den möjligheten. Genom att ändra den svenska lagstiftningen skulle alltså svenskar kunna gå en enkel kompetenshöjande kurs i Danmark och på så vis komma närmare arbetsmarknaden i hela Öresundsregionen. En lagändring skulle vara positiv för alla svenska gränsregioner.

Undanröj byråkratiska hinder

Det är hög tid för att verka för en förändring. Vi behöver därför undanröja byråkratiska hinder och nyttja den potential som finns i den expansiva Öresundsregionen för en ökad tillväxt. Därför har jag lagt fram en motion om just denna fråga inför Liberalernas landsmöte och hoppas på att så många ombud som möjligt väljer att stödja motionen.

Om Sverige ska vara möjligheternas land för alla behöver trösklarna in på arbetsmarknaden minska och förutsättningarna för en egen försörjning öka. En liberal arbetsmarknadspolitik handlar om att riva hinder och ge alla människor möjligheten att leva ett självständigt liv.

Forrige artikel "När personer rör sig mellan näringsliv och akademi berikas båda sektorerna" Næste artikel "Otrygga jobb är ett hot mot den svenska modellen"
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.