Augusti 2017

Onsdag 23. augusti

KL. 9:00
 • Seminarium: SNS Tylösand Summit 2017

  Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) årliga möte i Tylösand.

September 2017

Tisdag 5. september

 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

Fredag 29. september

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan

  Sista datum för Statens skolverk att redovisa uppdraget.

Oktober 2017

Onsdag 11. oktober

 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

Fredag 13. oktober

 • Utredning: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

November 2017

Onsdag 1. november

 • Utredning: Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 9. november

 • Förbundsråd i Sveriges Skolledarförbund

December 2017

Fredag 1. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera Statsbidrag för höjda lärarlöner till lärare och vissa andra personalkategorier

  Sista datum för Statskontoret att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Tisdag 12. december

 • Förbundsstyrelsemöte i Sveriges Skolledarförbund

Fredag 15. december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

  Sista datum för Skolverket att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Januari 2018

Onsdag 31. januari

 • Utredning: Ökad internationalisering av universitet och högskolor

  Sista datum för utredaren att delredovisa uppdraget.

Februari 2018

Lördag 17. februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska

  Sista datum för Skolverket att årsredovisa uppdraget.

Mars 2018

Tisdag 13. mars

 • Konferens: Nordiska Skolledarkongressen

  Mötesplats för rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Torsdag 15. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka ungas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna

  Sista datum för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att slutredovisa uppdraget.

Lördag 31. mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar

  Sista datum för Vetenskapsrådet att redovisa uppdraget.

April 2018

Söndag 1. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention

  Sista datum för Skolverket att slutredovisa uppdraget till socialdepartementet och utbildningsdepartementet.

Fredag 13. april

 • Sista datum för utvärdering av uppdrag till Statens skolverk om nationella skolutvecklingsprogram

Onsdag 18. april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra utvärdering av folkbildningen

  Sista datum för Statskontoret att lämna en slutredovisning till utbildningsdepartementet.