December 2017

Torsdag 14. december

 • EU:s ministerråd: Europeiska rådet sammanträder

  EU:s stats- och regeringschefer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 15. december

 • Utredning: Gröna obligationer

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om ensamkommande barn som försvinner

  Sista datum för länsstyrelserna att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera reformen om ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

  Sista datum för Brottsförebyggande rådet att redovisa uppdraget.

Söndag 31. december

 • Utredning: Skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten

 • Utredning: Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Lagliga vägar för att söka asyl i EU

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

  Sista datum för samordnaren att delredovisa uppdraget.

 • Utredning: Inrättande av en jämställdhetsmyndighet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Januari 2018

Fredag 12. januari

 • Utredning: Ett reklamlandskap i förändring

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

  Sista datum för den särskilde samordnaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 18. januari

KL. 10:00
 • Konferens: Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Östersund

  SKL anordnar en konferens med fokus på idé- och erfarenhetsutbyte inför valet 2018.

Tisdag 23. januari

KL. 10:00
 • Konferens: Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Göteborg

  SKL anordnar en konferens med fokus på idé- och erfarenhetsutbyte inför valet 2018.

Tisdag 30. januari

KL. 10:00
 • Konferens: Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Alvesta

  SKL anordnar en konferens med fokus på idé- och erfarenhetsutbyte inför valet 2018.

Onsdag 31. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

  Sista datum för Länsstyrelsen i Stockholm att delredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster

  Sista datum för Naturvårdsverket att slutredovisa uppdraget till miljö- och energidepartementet.

 • Utredning: Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.