Snart stänger riksdagen – hit hann regeringen

LAGSTIFTNING. Riksdagen går nu in på upploppet inför sommaren. I Altinget Miljö&Energis översikt ser du vilka lagförslag som hinner i mål och vilka som får ligga till sig i väntan på riksdagens öppnande i höst.

Det här ligger hos Lagrådet

På måndagen gjorde experterna i Lagrådet den juridiska granskningen av regeringens förslag på en skatt på flygresor. Vad juristerna har för eventuella synpunkter på lagförslaget är knappast regeringens främsta huvudbry vad gäller skatteförslaget. I vilket fall är det ett lagförslag som ska få sin dom, behandlas av riksdagen, först efter sommaren. Det vill säga i samband med höstens budgetproposition.

Samma sak gäller de punktskatter som Lagrådet i förra veckan yttrade sig om. Här är det bland annat fråga om ändringar i lagen som skatt på energi. I yttrandet konstaterar Lagrådet att det är fråga om flera ändringar, i vissa fall ändras lagen till och med innan den förra ändringen har hunnit träda i kraft, vilket försvårar en juridisk granskning. Lagrådet skriver:

Enligt Lagrådets mening indikerar de nu lämnade förslagen att det finns strukturella brister i energiskattelagen och i skatteförfarandelagen, i vart fall om dessa ska fungera med nuvarande lagstiftningstakt. Energiskattelagen bör tekniskt ses över för att underlätta ändringstakten.

Senare i veckan ska Lagrådet även granska regeringens lagförslag Reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Grön flagg och röd flagg

Förra veckan fick regeringen grön flagg från Lagrådet för förslaget om en ny miljöbilspremie, Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.

Vad gällde lagrådsremissen Ändrad beräkning av bilförmån hade Lagrådet vissa tekniska synpunkter.

Förslaget om sänkt moms på förevisning av naturområden däremot hade Lagrådet mer djupgående invändningar emot och höjde en röd flagga. Lagrådet anser att det enligt skatteneutralitetsprincipen inte går att motivera lägre skatt för förevisning av naturområden. "Det kan alltså enligt Lagrådets mening starkt ifrågasättas om den föreslagna lagändringen är förenlig med EU-rätten", skriver Lagrådet i sitt yttrande.

Det här hinner riksdagen med

På onsdagen är det dags för beslut och debatt om den proposition med kanske störst symbolisk betydelse för mandatperiodens miljöpolitiska arbete i allmänhet och för Miljöpartiet i synnerhet: Det klimatpolitiska ramverket.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi, kräver abonnemang, teckna ett gratis ej bindande provabonnemang här

 

Forrige artikel Lättare för BO att anmäla när barn far illa Næste artikel Vänstern jublar: Regler för utstationering grundas på arbetsrätt Vänstern jublar: Regler för utstationering grundas på arbetsrätt