Debatt

Debatt: Paralleller mellan löntagarfonder och vinster i välfärden

DEBATT. Det finns en rad likheter mellan debatten om löntagarfonder på 1970-talet och dagens debatt om vinster i välfärden. Båda förslagen avser en långsam socialisering och nu som då tenderar den ideologiska grunddebatten att hamna i skymundan, skriver Kerstin Hillerström, tidigare ekonomidirektör på Banverket.

"Dags att regeringen tar ansvar för arbetskraftinvandringen"

DEBATT. Det är viktigt för svenska företag och för Sveriges internationella konkurrenskraft att vi lyckas rekrytera och behålla högutbildad arbetskraft. Tyvärr har vi under den senaste tiden kunnat läsa upprepade beskrivningar av fall där arbetskraftsinvandrare utvisas från Sverige utan att det finns ett rimligt skäl, skriver Johan Forssell (M) migrationspolitisk talesperson. 

Trouvé och Tryding: Myt att myndigheterna ligger i storstäderna

DEBATT. I Göteborg och Malmö finns en oproportionerligt liten andel statliga jobb, skriver företrädare från Västsvenska och Sydsvenska Handelskammaren. De ser gärna att Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen flyttas till Malmö och Göteborg.

Ulf von Sydow: Skogspolitiken har misslyckats

DEBATT. 25 år med frihet under ansvar kring skogen har misslyckats, skriver Ulf von Sydow, som redan 1992 varnade för att en brist på tydliga skyldigheter för skogsmarkens brukare skulle leda till en biologisk utarmning av våra skogar.

Per Åsling (C): "Beskatta inte solel"

DEBATT. Regeringens ambitioner om att på sikt verka för att ta bort skatten på egenproducerad el för alla producenter är positiv. Frågan är dock varför detta inte redan har skett och varför regeringen först väljer att sänka skatten, i stället för att avskaffa den helt, skriver Centerns skattepolitiska talesperson Per Åsling.

Hela Sverige ska Leva: Bryt den urbana normen

DEBATT. Den parlamentariska landsbygdsutredningens förslag att 10 000 statliga jobb ska flyttas från Stockholm är bra för Sveriges sammanhållning, menar Terese Bengard från Hela Sverige ska leva, som ser många fördelar med förslaget.

"Vi begär ökat anslag för skärpt tillsyn i nordvästra Sverige"

DEBATT. Skogsstyrelsen begär 5 miljoner kronor från regeringen för att skärpa tillsynen i nordvästra Sveriges skogar under den tid identifieringen av nyckelbiotoper är pausad. Myndigheten har också kallat skogsbruket till ett möte för att diskutera deras ansvar, skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Villaägarna: "Varför börja i den dyraste änden?"

SLUTREPLIK. Miljön är viktig, men istället för att fokusera på meningslösa och dyra åtgärder bör fokus ligga på ett kostnadseffektivt miljöarbete. Kostnaderna som påförs småhusägarna måste stå i proportion till miljönyttan, skriver Anna Werner från Villaägarnas riksförbund.

RFS: Kriminalvårdens frivilliga en resurs som ofta glöms bort

DEBATT. Lekmannaövervakare och besöksgrupper på häkten saknas i flera aktuella brottsförebyggande satsningar. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare vill att Kriminalvården ges tydliga signaler om att dessa frivilliginsatser ska prioriteras och utvecklas.